Stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku

Każdego roku zmieniają się maksymalne stawki podatku od nieruchomości, jednak to gminy odpowiadają za określenie ich ostatecznej wysokości. Sprawdź, jaki podatek zapłacisz w 2023 roku, poznaj stawki maksymalne i obowiązujące terminy.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Czym jest stawka podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to obowiązkowa danina pobierana przez samorządy gminne. Każdego roku ustana jest indywidualnie na podstawie obowiązujących stawek. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, iż górne granice stawek podatku ulegają corocznej zmianie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący w pierwszym półroczu roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości ustala minister finansów i publikuje je drogą obwieszczenia. Stawki określane indywidualnie przez miasta i gminy nie mogą tych wartości przekroczyć. Oczywiście samorządy mogą pobierać najwyższą możliwą kwotę, stawki mogą być jednak niższe. Co więcej, każdy samorząd gminny ma prawo do ustalenia własnych zwolnień z podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Jak zmieniły się stawki od podatku w ciągu ostatnich 5 lat?

Rok 2023 przyniósł właścicielom gruntów, budynków mieszkalnych i innych obiektów budowlanych duży wzrost stawek maksymalnych podatku od nieruchomości. Większość gmin zdecydowała się również podnieść ustalane indywidualnie stawki.

Zmiany te najbardziej odczuli posiadacze gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności. W 2023 r. stawka maksymalna wynosi dla nich 28,78 zł.

Maksymalne stawki podatku w latach poprzednich (od 1 m2 powierzchni użytkowej):

 • 2018 - 23,10 zł
 • 2019 - 23,47 zł
 • 2020 - 23,90 zł
 • 2021 - 24,84 zł
 • 2022 - 25,74 zł

Natomiast stawki podatków od budynków mieszkalnych kształtowały się następująco:

 • 2018 - 0,77 zł
 • 2019 - 0,79 zł
 • 2020 - 0,81 zł
 • 2021 - 0,85 zł
 • 2022 - 0,89 zł
 • 2023 - 1,00 zł

W obu przypadkach - budynków wykorzystywanych na cele firmowe oraz budynków mieszkalnych, widać ogromny skok stawek maksymalnych od 2023 r. Przez poprzednie 5 lat kwoty te łącznie wzrosły odpowiednio o 2,67 zł i 0,12 zł. Natomiast w samym 2023 roku - aż o 3,04 zł i 0,11 zł. Trzeba więc powiedzieć, że o ile w poprzednich latach podwyżki limitów podatku od nieruchomości były nieznaczne, o tyle w tym roku mocno odbiły się na kieszeni podatników, w szczególności przedsiębiorców.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Stawka podatku od nieruchomości w 2023 roku

Jak już wcześniej wspomniano, jeśli chodzi o stawki podatku od nieruchomości - 2023 rok przyniósł właścicielom działek i obiektów budowlanych sporo zmian. Jednak to miasta i gminy zadecydowały, czy chcą wprowadzić aż tak radykalne podwyżki w podatku od nieruchomości. Przeciętnie w Polsce podatek wzrósł o 11,6%

Na podwyżkę stawek zdecydowały się wszystkie miasta wojewódzkie. Aż połowa z nich skorzystała z możliwości zastosowania najwyższego możliwego podatku. Ciekawym wyjątkiem jest np. Zielona Góra, która jedną ze stawek zdecydowała się obniżyć. To jednak incydentalny przypadek. Większość samorządów podniosła opłaty.

Wysokość stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku

Stawki maksymalne podatków od nieruchomości w 2023 r. wynoszą:

1. Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **13,47 zł **od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli jest procentowa stawka - 2% wartości budowli

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Kto podlega płaceniu stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku?

Podatek od nieruchomości opłacają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle. Warto przy tym pamiętać, iż zarówno ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, jak też gminy indywidualnie, wskazują na możliwość korzystania ze zwolnień z tej daniny. Przy czym większość tego typu preferencji przysługuje podatnikom, którzy wykorzystują nieruchomość inaczej niż w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Terminy płatności stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w czterech proporcjonalnych ratach do:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada.

Jeśli wysokość daniny nie przekracza 100 zł, podlega płatności w całości w terminie pierwszej raty.

W przypadku gruntów i obiektów budowlanych stanowiących własność osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, obowiązuje płatność miesięczna: do 15. dnia każdego miesiąca. Wysokość rat zostaje przez te podmioty rokrocznie wyliczona w deklaracji DN-1. Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, podatek do 100 zł podlega płatności jednorazowej w terminie pierwszej raty.

Ważne!

Osoba fizyczna, która jest współwłaścicielem nieruchomości wraz z osobą prawną, podatek od nieruchomości płaci na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Na czym polega problem z ustaleniem odpowiedniej wysokości stawki podatku od nieruchomości?

Aby podatek od nieruchomości został wyliczony prawidłowo - przez gminę lub osobę prawną - konieczna jest przede wszystkim poprawna klasyfikacja obiektów. Oczywiście niższe stawki obowiązują dla podatników wykorzystujących nieruchomość na własne cele mieszkaniowe.

Wątpliwości pojawiają się np. przy wykazaniu w informacji IN-1 lub deklaracji DN-1 garażu. Jeśli stanowi on część domu, stawka opłaty będzie taka jak dla budynków wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Jeśli jest obiektem wolnostojącym - podlega opodatkowaniu w stawce dla pozostałych budynków. Przy czym w drugim przypadku kwota podatku będzie aż 9 razy wyższa niż w pierwszym! Co ciekawe, stawka dla budynków pozostałych obowiązuje także wtedy, gdy garaż został dobudowany do budynku mieszkalnego w późniejszym czasie.

Należy też pamiętać o właściwym wykazaniu powierzchni nieruchomości. Dla gruntów będzie to powierzchnia wyrażona w m2, natomiast dla budynków - powierzchnia użytkowa. Konieczne jest też podzielenie powierzchni na wysokości kondygnacji. Za pomieszczenia o wysokości 220-140 cm obowiązuje 50% wymiaru podatku, a za niższe nie zapłacisz go wcale.

W przypadku osób prawnych niezbędna jest też znajomość stawek. Niekoniecznie maksymalnych stawek zatwierdzonych ministra finansów, ale wartości określonych przez gminy. Warto pamiętać, że samorządy mogą zmieniać wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania.

Perspektywy na przyszłość stawki podatku od nieruchomości

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości rosną każdego roku. Trudna sytuacja gospodarcza i rosnąca inflacja mogą skłaniać rząd do wprowadzania zmian procentowo wyższych niż te z lat poprzednich. Z drugiej strony aż tak wysokie "skoki" jak w roku 2023 byłyby bardzo obciążające dla polskich podatników, szczególnie przedsiębiorców. Dlatego można, przynajmniej teoretycznie, liczyć na to, że tak drastyczny wzrost był decyzją jednorazową, a w przyszłości tempo wzrostu stawek maksymalnych będzie nieco niższe.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.