Wszystko, co musisz wiedzieć o podatku rolnym

Kupujesz gospodarstwo, grunt pod hodowlę zwierząt czy uprawę roślin – w każdym z tych wypadków do poniesionych kosztów musisz doliczyć też podatek rolny. Choć mowa o gruntach, zasady obliczania i płacenia go są inne niż w przypadku terenów leśnych czy przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Poznaj najważniejsze informacje dotyczące opłacania podatku rolnego.

Kiedy musisz zapłacić podatek rolny?

Podatek rolny płacić musi każdy właściciel lub użytkownik użytków rolnych, służących do prowadzenia typowej działalności rolniczej. Pod hasłem „użytek rolny” kryje się szereg terenów, na których prowadzona jest hodowla roślin i zwierząt, w tym:

 • grunty orne,
 • łąki,
 • przydomowe ogródki,
 • sady i szkółki drzew owocowych,
 • pastwiska,
 • grunty rolne z zabudową służącą prowadzeniu działalności rolniczej (np. stodoły, spichlerze) i będące integralną częścią gospodarstwa,
 • grunty zadrzewione, które w myśl prawa nie są lasami ani sadami,
 • grunty pod stawami służącymi do hodowli ryb,
 • rowy melioracyjne.

Jak widać, katalog gruntów rolnych jest szeroki i nie zawsze oczywisty, dlatego przy okazji kupna takiego terenu warto sprawdzić, jaki obszar jest faktycznie objęty opodatkowaniem.

Kto płaci podatek rolny?

Płatnikiem podatku rolnego jest każdy właściciel gruntu uznanego za rolny, jak również osoby nie będące posiadaczami danego terenu rolnego, ale użytkujące go jak właściciele. Do tej kategorii zaliczają się posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści. Kolejną grupą osób zobowiązanych do zapłaty podatku rolnego są dzierżawcy gruntów należących do danego gospodarstwa, które użytkują na podstawie umowy pozostającej w zgodzie z przepisami KRUS lub rent strukturalnych.

Podatek rolny dotyczy także posiadaczy gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, na stosownych zasadach opisanych w przepisach dotyczących podatku rolnego.

Jak obliczyć podatek rolny?

Podstawą do obliczenia wysokości podatków od nieruchomości jest przede wszystkim ich powierzchnia, ale w przypadku gruntów rolnych to tylko jedno z kryteriów. Drugim jest cena skupu żyta, obliczana według średniej za okres 11 ostatnich kwartałów.

Ponadto, stawka podatku różni się w zależności od tego, czy dotyczy gospodarstwa rolnego lub innego gruntu tego typu, które nie jest gospodarstwem, ale podlega opodatkowaniu. Jak je odróżnić? Gospodarstwo rolne to:

 • obszar, który posiada status użytku rolnego,
 • o powierzchni większej niż 1 ha lub ha przeliczeniowy,
 • na którym prowadzona jest wyłącznie działalność rolnicza.

Jeśli więc Twój grunt rolny nie spełnia tych kryteriów, ponieważ jest mniejszy lub służy nie tylko uprawie, opłacisz inny podatek niż za typowe gospodarstwo rolne.

W myśl powyższego, w przypadku gospodarstw stawka podatku rolnego to równowartość pieniężna 2,5 kwintali żyta od hektara przeliczeniowego, natomiast dla pozostałych gruntów rolnych stawka jest obliczana w odniesieniu do ceny skupu 5 kwintali żyta od 1 hektara. Zgodnie z komunikatem zawartym w Monitorze Polskim rok 2019 (pozycja 1017), podatek rolny 2020 będzie nieco wyższy od tego opłacanego w roku 2019 ze względu na wzrost cen skupu żyta z 54,36 zł do obecnych 58,46 zł za 1 kwintal.

Deklaracje na podatek rolny

Osoby fizyczne korzystają z informacji IR-1. Na złożenie informacji wraz z załącznikami Podatnicy mają 14 dni od chwili, gdy stały się właścicielami gruntu rolnego lub status tego gruntu uległ zmianie wymuszającej zmianę opodatkowania. Mowa na przykład o sytuacji, gdy teren zostanie powiększony lub zmniejszony, np. na drodze sprzedaży/kupna czy dziedziczenia. Osoby prawne mogą złożyć stosowną deklarację podatkową (w tym wypadku DR-1) do 15 stycznia roku podatkowego. Wszystkie daty związane z podatkiem rolnym znajdziesz w zakładce ważne terminy.

By uprościć procedurę rozliczania z Urzędem, warto skorzystać z możliwości złożenia deklaracji lub informacji przez Internet. W tym celu przydatny będzie kalkulator deklaracji, czyli narzędzie Przyjaznych Deklaracji, który prawidłowo oszacuje stawki, przeprowadzi krok po kroku przez prosty formularz i pozwoli rozliczyć się również online. Informacje dla mieszkańców zamieszczone na stronie to wygoda, oszczędność czasu i uniknięcie stresu związanego z nieprawidłowym rozliczeniem.

Podatek rolny: terminy płatności

Wszyscy podatnicy, niezależnie od ich statusu, opłacają podatek w czterech ratach rocznie, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Terminy spłat to 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada danego roku podatkowego.

Podatek rolny, podobnie jak zdecydowaną większość innych, można opłacić osobiście gotówką lub przelewem, bez wychodzenia w z domu. Osoby fizyczne mogą to zrobić także na drodze inkasa. Jeśli wysokość podatku wyniesie mniej niż 100 złotych, należy go opłacić w całości, w terminie uiszczenia pierwszej raty.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora