Zaległy podatek od środków transportu - sprawdź, co musisz wiedzieć - Przyjazne Deklaracje

Spóźniłeś się ze spłatą podatku? Z tego tekstu dowiesz się o tym co Cię czeka, jeśli nie opłacisz podatku od środków transportowych w terminie.

Czym właściwie jest podatek od środków transportowych?

W dużym skrócie podatek od środków transportowych to jeden z wielu podatków o charakterze lokalnym, które są płacone gminom właściwym dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika. W odróżnieniu od opłat kierowanych do urzędów skarbowych podatki lokalne zasilają gminne kasy, a pozyskane pieniądze służą wszystkim mieszkańcom określonego obszaru. Podatek od środków transportowych jest regulowany przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych.

Co podlega opodatkowaniu?

Obowiązek opłacenia podatku od środków transportowych jest nałożony przede wszystkim na:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania razem z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony;
 • przyczepy i naczepy mające razem z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton (z wyjątkiem tych, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej);
 • autobusy.

Kto musi płacić podatek od środków transportowych?

Przepisy jasno regulują to, kto jest zobowiązany do uiszczenia podatku od środków transportów. Chodzi o osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami środków transportowych. Prawo uznaje za właścicieli również:

 • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, na które pojazd jest zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych, które są zarejestrowane na terytorium RP,
 • pojazdy powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Co w przypadku współwłasności?

Jeśli Twój środek transportowy stanowi współwłasność, wówczas obowiązek podatkowy zostanie podzielony po równo na Ciebie oraz wszystkie osoby, które są wpisane do dowodu rejestracyjnego. W przypadku zmiany właściciela pojazdu obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim posiadaczu do końca miesiąca, w którym doszło do przeniesienia własności.

Ważne terminy

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje w następujących terminach:

 • od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany w Polsce;
 • od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zarejestrowany środek transportowy został nabyty;
 • od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym środek transportowym został dopuszczony do ruchu po okresie czasowego wycofania;
 • jeśli chodzi o czas, w jakim podatek od środków transportowych wygasa, to dzieje się to z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany, wydano decyzję o czasowym wycofaniu go z ruchu lub na koniec okresu powierzenia.

Opłata podatku w praktyce

Bazując na art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach. Odbywa się to w terminie do 15 dnia lutego oraz 15 dnia września danego roku podatkowego. Obowiązek jest liczony proporcjonalnie w zależności od miesięcy, w jakich funkcjonuje. Jeśli wiec powstał w ciągu roku, zapłacisz tylko za miesiące, kiedy obowiązywał, a nie za całe 12 miesięcy.

Co z zaległym podatkiem od środków transportowych?

Jeśli zdarzy się tak, że nie dopełnisz obowiązku złożenia deklaracji o podatku od środków transportowych, możesz jeszcze uniknąć konsekwencji. Wystarczy tylko, że złożysz jak najszybciej deklarację DT-1 razem z niezbędnymi załącznikami i opłacisz podatek wraz z naliczonymi odsetkami. Tych niestety nie da się uniknąć, ponieważ są generowane od razu po przekroczeniu terminu opłacenia podatku. W sytuacji, jednak gdy uregulujesz sprawy z gminą, możesz liczyć się z wszczęciem przeciwko Tobie postępowania egzekucyjnego, które będzie miało na celu wyegzekwowanie zaległości. Zgodnie z prawem zobowiązanie przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Oznacza to, że gmina może upomnieć się o swoje nawet za okres do 5 lat wstecz.

Ile wynosi podatek od środków transportowych?

Stawki w roku 2021 prezentują się w następujący sposób:

Samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony – 880,77 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton – 1469,31 zł,
 • powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1763,16 zł.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton – 3364,56 zł.

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowanego do używania z naczepą i przyczepą do 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2056,99 zł.

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowanego do używania z naczepą i przyczepą do 3,5 tony i równej lub wyższej 12 ton:

 • do 36 ton – 2600,58 zł,
 • powyżej 36 ton – 3364,56 zł.

Przyczepy i naczepy o łączne masie całkowitej od 7 ton, ale poniżej 12 ton (bez wykorzystywanych do działalności rolniczej) – 1763,16 zł.

Przyczepy i naczepy – które łącznie z pojazdem posiadają masę równą lub wyższą 12 ton (bez wykorzystywanych do działalności rolniczej):

 • do 36 ton – 2056,99 zł,
 • powyżej 36 ton – 2600,58 zł.

Autobusy w zależności od liczby miejsc siedzących poza miejscem kierowcy:

 • mniej niż 22 – 2081,96 zł,
 • powyżej 36 ton – 2600,58 zł.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora