Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości - co musisz wiedzieć?

Nawet w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi pamiętać o obowiązkach. Jednym z nich jest regulowanie zobowiązań podatkowych. Zasadnym jest pytanie o zawieszenie działalności gospodarczej, a podatek od nieruchomości. Sprawdź, co na to przepisy!

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
  • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
  • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
  • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Czy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej trzeba płacić podatek od nieruchomości?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Należy zwrócić uwagę, “że zawieszenie działalności gospodarczej nie jest zdarzeniem mającym wpływ na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości bądź na jego wysokość, gdyż opodatkowaniu nim podlega nieruchomość, a nie działalność gospodarcza podatnika.” (sygn. akt I SA/sZ 990/19) Zgodnie bowiem z ustawą - Prawo przedsiębiorców, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik taki nie traci statusu przedsiębiorcy. Wprawdzie nie może prowadzić działań mających na celu osiąganie przychodów, ale spoczywają na nim wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa.

Jednym z takich obowiązków jest regulowanie zobowiązań publicznoprawnych. Właśnie takim zobowiązaniem jest zapłata podatku od nieruchomości wykorzystywanych gruntów, budynków czy budowli w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej grunty, budynki i budowle wciąż pozostają własnością przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, są one objęte najwyższą stawką podatku od nieruchomości obowiązującą dla gruntów i obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność gospodarczą.

Taki stan rzeczy obowiązuje, aż do definitywnego zaprzestania działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Jak zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na wysokość podatku od nieruchomości?

Nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu najwyższą stawką podatku. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie ma wpływu na wysokość daniny. Nie zmieniają się też terminy płatności rat. Osoby fizyczne płacą podatek w czterech ratach proporcjonalnych, natomiast osoby prawne - w 12 ratach wyliczonych samodzielnie w deklaracji DN-1.

W praktyce oznacza to, że np. lokal wykorzystywany sezonowo na restaurację czy ośrodek wypoczynkowy, stanowiący własność przedsiębiorcy, podlega podatkowi od nieruchomości w wysokiej stawce, nawet jeśli działalność gospodarcza podatnika jest zawieszona. Taka przerwa nie powoduje utraty statusu przedsiębiorcy i nie zdejmuje z właściciela nieruchomości obowiązków podatkowych.

Na zmianę wysokości podatku mogą liczyć podatnicy, którzy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystują swoje własne mieszkanie bądź domy lub część tego obiektu. Jeśli w okresie zawieszenia faktycznie nie wykorzystują go do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą starać się obniżyć wymiar podatku do wysokości właściwej dla budynków mieszkalnych.

Zawieszenie działalności gospodarczej a zwolnienie z podatku od nieruchomości - jakie są warunki?

Ustawowe zwolnienia z podatku od nieruchomości praktycznie nie dotyczą gruntów i obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niestety, zawieszenie firmy nie oznacza ustania obowiązku podatkowego i nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia.

Należy jednak pamiętać, że miasta i gminy mają prawo do ustalania własnych zwolnień z podatku od nieruchomości. W poprzednich latach mogli z nich korzystać m.in. przedsiębiorcy, których czasowe zawieszenie działalności zostało wymuszone rządowymi obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Obecnie jednak żaden podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie musi zamykać firmy w związku z pandemią. Nie ma więc rozwiązań pozwalających na skorzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości ze względu na te okoliczności. Mimo wszystko warto dowiedzieć się w gminie czy zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej uprawnia do jakichś preferencji.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Zawieszenie działalności gospodarczej a odroczenie płatności podatku od nieruchomości - jakie są możliwości?

Przepisy nie wskazują wprost na możliwość przesunięcia terminu płatności podatku od nieruchomości w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej. Definiują natomiast ogólne prawo do odroczenia terminu zapłaty należności podatkowych.

Aby uzyskać zgodę na odroczenie terminu płatności, należy złożyć wniosek, w którym zostanie wskazany ważny interes podatnika lub interes publiczny. Taką okolicznością może być np. trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy, choroba itp., która uniemożliwiła mu dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.

Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku jest uznaniowa - leży w gestii organu podatkowego rozpatrującego wniosek, a z drugiej strony przedsiębiorca winien wskazać wszystkie argumenty które nie dają mu możliwości zapłacenia terminowo podatku od nieruchomości. Faktem jest, że przedsiębiorca nie ma gwarancji, że organ podatkowy przychyli się do jego prośby.

Ważne!

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych należy złożyć przed upływem tego terminu. W przeciwnym razie powstanie zaległość podatkowa, którą będzie trzeba uregulować wraz z odsetkami.

Jakie dokumenty można złożyć w urzędzie gminy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej a związane z podatkiem od nieruchomości?

Aby obniżyć podatek z obowiązującego w stawce dla części budynków wykorzystywanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, na podatek obliczony dla budynków mieszkalnych, może próbować przedsiębiorca, który prowadził swoją działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu i ją zawiesił. Wówczas należy złożyć w urzędzie gminy korektę informacji o nieruchomościach i obiektach na druku IN-1. Wykazuje się w niej zmianę przeznaczenia nieruchomości - z wykorzystywanej na działalność gospodarczą na wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkalne.

Urząd miasta lub gminy w odpowiedzi na złożony dokument wydaje zmianę decyzji o wysokości podatku od nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że wznowienie wykonywania działalności gospodarczej wymaga ponownej korekty - tym razem przedsiębiorca będzie musiał liczyć się z podwyższeniem podatku do obliczonego według najwyższej stawki.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.