Zmiana właściciela nieruchomości

Zmiana właściciela nieruchomości skutkuje zmianą jej sytuacji prawnej. O czym należy pamiętać w takiej sytuacji? Jak dopełnić wszystkich formalności? Podpowiadamy!

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Zmiana właściciela nieruchomości – co warto wiedzieć o podatkach?

Zmiana właściciela nieruchomości – niezależnie od tego, w jakich okolicznościach następuje – skutkuje zmianą jej sytuacji prawnej. Przede wszystkim, na skutek sprzedaży lub darowizny nieruchomości, przepisania mieszkania na dziecko czy przekazania gruntu lub domu w ramach spadku, zmienia się osoba, która zobowiązana jest do opłacania podatku od nieruchomości. O czym należy pamiętać w takiej sytuacji? Jak dopełnić wszystkich formalności? Podpowiadamy!

Kto zapłaci podatek od nieruchomości?

Zgodnie z zapisami ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, do opłacania podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości, gruntów (z wyłączeniem gruntów rolnych oraz leśnych, które podlegają odrębnym przepisom podatkowym) oraz obiektów budowlanych. Płatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (w tym jednostki organizacyjne i spółki, które nie posiadają osobowości prawnej).

Co istotne, obowiązek podatkowy nakładany jest nie tylko na właścicieli nieruchomości, ale także osoby i instytucje, które zarządzają budynkiem lub gruntem na podstawie:

  • dzierżawy od Skarbu Państwa,
  • własności samoistnej,
  • użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
  • Podatek od nieruchomości małżonkowie zapłacą solidarnie

Do zdarzeń, w wyniku których zmienia się właściciel nieruchomości, zaliczyć można między innymi:

  • sprzedaż nieruchomości,
  • darowiznę nieruchomości,
  • spadek nieruchomości.

Każde z nich skutkuje istotną zmianą w zakresie obowiązku podatkowego. W końcu, jak wynika z obowiązującego prawa, do opłacania podatku od nieruchomości zobligowany jest jego aktualny właściciel. Jak wygląda to praktyce?

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Zmiana właściciela nieruchomości a podatek od nieruchomości

Podatki od nieruchomości to obowiązek, który ciąży na właścicielu gruntu, budynku czy budowli. Obowiązek ten trwa do końca miesiąca, w którym zaistniały okoliczności, w wyniku których zmienił się właściciel nieruchomości.

Przykład 1

Kamil Nowak sprzedał mieszkanie Annie Bielskiej w dniu 11 lipca. Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, do 31 lipca zobowiązany jest on do opłacania podatku od sprzedanej nieruchomości – pomimo tego, że w trakcie miesiąca formalnie zmienił się jej właściciel. Anna Bielska zostaje zobowiązana do opłacania podatku za kupioną nieruchomość od dnia 1 sierpnia.

Jeżeli zmiana właściciela nieruchomości następuje w ciągu roku, podatek od nieruchomości zostaje podzielony na części, które odpowiadają okresowi roku, w jakim każdy z właścicieli zarządzał nieruchomością.

Przykład 2

Kamil Nowak, który sprzedał mieszkanie w lipcu, zapłaci podatek od nieruchomości w wysokości 7/12 całkowitej kwoty należnej, wyliczonej przez urząd gminy. Anna Bielska, która jest właścicielką mieszkania od sierpnia, zapłaci 5/12 kwoty należnego podatku za rok, w którym zakupiła nieruchomość.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Zmiana właściciela nieruchomości a podatek od nieruchomości – formalności

Zaistnienie okoliczności, na skutek których zmienia się płatnik podatku od nieruchomości, powinny zostać zgłoszone do urzędu gminy (właściwego dla adresu budynku, gruntu czy obiektu budowlanego) w terminie 14 dni.

Dotychczasowy właściciel powinien dokonać korekty w informacji IN-1 (lub deklaracji DN-1, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba prawna) i przekazać ją do właściwego urzędu. Do dokumentu należy dołączyć potwierdzenie zaistniałej zmiany (np. akt darowizny lub sprzedaży nieruchomości).

Nowy właściciel powinien złożyć informację IN-1 lub deklarację DN-1 lub dokonać korekty złożonego wcześniej dokumentu, jeżeli jest już płatnikiem podatku od nieruchomości w tej samej gminie.

Do kiedy i od kiedy płacić podatek od nieruchomości w przypadku zmiany właściciela? Zgodnie z ustawą, terminy płatności podatku przedstawiają się następująco:

  • do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada (kwota podatku rozłożona na 4 raty) – w przypadku osób fizycznych;
  • do 15 dnia każdego miesiąca (kwota podatku rozłożona na 12 rat) – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

W sytuacjach takich, jak sprzedaż nieruchomości czy przepisanie mieszkania na dziecko (lub inną osobę), dotychczasowy właściciel powinien opłacić ostatnią z należnych rat podatku do 15 dnia miesiąca, w którym nastąpiła zmiana właściciela.

Nowy właściciel powinien opłacić pierwszą z należnych rat podatku dochodowego w najbliższym terminie, jaki wynika z zapisów ustawy.

Przykład 3

Kamil Nowak, który sprzedał mieszkanie 10 lipca, powinien zapłacić ostatnią część należnego podatku dochodowego do dnia 15 lipca. Anna Bielska, która kupiła wspomniane mieszkanie, zapłaci pierwszą ratę podatku do 15 września, a kolejną do 15 listopada.

Zmiana właściciela nieruchomości to zdarzenie, które pociąga za sobą szereg konsekwencji – nie tylko osobistych, ale także formalnych, prawnych i podatkowych. Decydując się na sprzedaż, spadek czy darowiznę mieszkania, warto skrupulatnie ich pilnować. Dzięki tego każdy z właścicieli – zarówno dotychczasowy, jak i nowy – będą mogli spać spokojnie.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Jesteś osobą fizyczną?

Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.