Zmiana właściciela nieruchomości a podatek od nieruchomości

Zmiana właściciela nieruchomości skutkuje zmianą jej sytuacji prawnej. Zarówno od nabywcy, jak i od sprzedającego wymaga dopełnienia ważnych formalności. O czym należy pamiętać w takiej sytuacji? Jakie dokumenty złożyć i jakie terminy płatności podatku obowiązują? Podpowiadamy!

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Zmiana właściciela nieruchomości – co warto wiedzieć o podatkach?

Zmiana właściciela nieruchomości – niezależnie od tego, w jakich okolicznościach następuje – skutkuje zmianą jej sytuacji prawnej. Przede wszystkim, na skutek sprzedaży lub darowizny nieruchomości, przepisania mieszkania na dziecko czy przekazania gruntu lub domu w ramach spadku, zmienia się osoba, która zobowiązana jest do opłacania podatku od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły uzasadniające go okoliczności. W przypadku budowy - od 1 stycznia roku następującego po zakończeniu budowy lub rozpoczęcia użytkowania budynku przed jego ostatecznym ukończeniem.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Kto zapłaci podatek od nieruchomości?

Zgodnie z zapisami ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, do opłacania podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele gruntów (z wyłączeniem gruntów rolnych oraz leśnych, które podlegają odrębnym przepisom podatkowym) oraz obiektów budowlanych - domów, mieszkań i budowli. Płatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (w tym jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej).

Ważne!

Użytki rolne oraz grunty leśne są objęte obowiązkiem zapłaty podatku od nieruchomości, jeśli są wykorzystywane na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Co istotne, obowiązek podatkowy spoczywa nie tylko na właścicielach nieruchomości, ale także na:

 • użytkownikach wieczystych gruntów,
 • posiadaczach samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczach nieruchomości albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli stanowią one własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego, jeśli posiadanie to wynika z zawartej umowy.

Podatek od nieruchomości małżonkowie zapłacą solidarnie.

Do zdarzeń, w wyniku których zmienia się właściciel nieruchomości, a co za tym idzie przeniesiony zostaje obowiązek podatkowy, zaliczyć można między innymi:

 • sprzedaż nieruchomości,
 • darowiznę nieruchomości,
 • spadek nieruchomości.

Każde z nich skutkuje istotną zmianą w zakresie obowiązku podatkowego. W końcu, jak wynika z obowiązującego prawa, do opłacania podatku od nieruchomości zobligowany jest jego aktualny właściciel lub posiadacz. Jak wygląda to praktyce?

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Zmiana właściciela nieruchomości a podatek od nieruchomości

Podatki od nieruchomości to obowiązek, który ciąży na właścicielu gruntu, budynku czy budowli. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające jego istnienie (np. właściciel sprzedał nieruchomość).

Przykład 1

Kamil Nowak sprzedał mieszkanie Annie Bielskiej w dniu 11 lipca. Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, do 31 lipca zobowiązany jest on do opłacania podatku od nieruchomości – pomimo tego, że w trakcie miesiąca formalnie zmienił się jej właściciel. Anna Bielska zostaje zobowiązana do opłacania podatku za kupioną nieruchomość od dnia 1 sierpnia.

Jeżeli zmiana właściciela nieruchomości następuje w ciągu roku, podatek od nieruchomości zostaje podzielony na części, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Przykład 2

Kamil Nowak, który sprzedał mieszkanie w lipcu, zapłaci podatek od nieruchomości w wysokości 7/12 całkowitej kwoty należnej, wyliczonej przez urząd gminy. Anna Bielska, która jest właścicielką mieszkania od sierpnia, zapłaci 5/12 kwoty należnego podatku za rok, w którym zakupiła nieruchomość.

Zmiana właściciela nieruchomości a podatek od nieruchomości – formalności

Zaistnienie okoliczności, na skutek których zmienia się płatnik podatku od nieruchomości, powinno zostać zgłoszone do urzędu gminy (właściwego dla adresu budynku, gruntu czy obiektu budowlanego) w terminie 14 dni.

Dotychczasowy właściciel powinien dokonać korekty w informacji IN-1 (osoby fizyczne) lub deklaracji DN-1 (osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej) i przekazać ją do właściwego urzędu. Do dokumentu warto dołączyć potwierdzenie zaistniałej zmiany (np. akt darowizny lub sprzedaży nieruchomości).

Nowy właściciel powinien złożyć informację IN-1 lub deklarację DN-1 lub dokonać korekty złożonego wcześniej dokumentu, jeżeli jest już płatnikiem podatku od nieruchomości w tej samej gminie.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, jeśli grunt lub obiekt budowlany stanowi współwłasność jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, osoby fizyczne składają do urzędu gminy deklarację DN-1 i opłacają podatek od nieruchomości na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Do kiedy i od kiedy płacić podatek od nieruchomości w przypadku zmiany właściciela? Zgodnie z ustawą, terminy płatności podatku przedstawiają się następująco:

 • do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada (kwota podatku rozłożona na 4 raty) – w przypadku osób fizycznych,
 • do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia (kwota podatku rozłożona na 12 rat) – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

Podatek od nieruchomości, którego wysokość nie przekracza 100 zł, podlega zapłacie jednorazowej w terminie płatności pierwszej raty.

W sytuacjach takich, jak sprzedaż nieruchomości czy przepisanie mieszkania na dziecko (lub inną osobę), dotychczasowy właściciel powinien opłacić ostatnią z należnych rat podatku do 15 dnia miesiąca, w którym nastąpiła zmiana właściciela.

Nowy właściciel powinien opłacić pierwszą z należnych rat podatku od nieruchomości w najbliższym terminie, jaki wynika z zapisów ustawy.

Przykład 3

Kamil Nowak, który sprzedał mieszkanie 10 lipca, powinien zapłacić ostatnią część należnego podatku od nieruchomości do dnia 15 lipca. Anna Bielska, która kupiła wspomniane mieszkanie, a co za tym idzie został na nią przeniesiony obowiązek podatkowy, zapłaci pierwszą ratę podatku do 15 września, a kolejną do 15 listopada.

Za osoby fizyczne wysokość podatku ustala organ podatkowy - urząd miasta lub gminy. Na podstawie danych z informacji IN-1 wylicza on podatek od nieruchomości. Następnie w drodze decyzji informuje o jego wymiarze podatnika. W przypadku osób prawnych deklaracja DN-1 służy jednocześnie do samodzielnego wyliczenia wysokości podatku od nieruchomości. Osoby prawne nie oczekują na decyzję od gminy.

Ważne!

Organ podatkowy określa zarówno stawki podatku, jak i dodatkowe (poza ustawowymi) zwolnienia przedmiotowe z podatku od nieruchomości. Nawet jeśli dla podatnika będącego nowym właścicielem nieruchomości obowiązek podatkowy nie powstaje, musi on złożyć w urzędzie gminy lub miasta informację IN-1 lub deklarację DN-1. Obowiązują tu dokładnie te same zasady, co przy zakupie nieruchomości powodującym powstanie obowiązku podatkowego.

Zmiana właściciela nieruchomości to zdarzenie, które pociąga za sobą szereg konsekwencji – nie tylko osobistych, ale także formalnych, prawnych i podatkowych. Decydując się na sprzedaż, spadek czy darowiznę mieszkania, warto skrupulatnie pilnować formalności. Dzięki temu każdy z właścicieli – zarówno dotychczasowy, jak i nowy – będą mogli spać spokojnie.

Aktualne stawki podatku muszą znać przede wszystkim osoby prawne będące właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi itd. Pamiętajmy bowiem, że stawka podatku jest ustalana indywidualnie przez gminy. Poprawnie wyliczony podatek od nieruchomości pozwoli uniknąć tym podmiotom negatywnych konsekwencji, np. niepotrzebnej nadpłaty podatku czy niedopłaty generującej odsetki za zwłokę.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.