Zmiany w podatku leśnym 2021

Stawki podatku leśnego w 2021 roku nieco wzrosły, ponieważ wzrosła także średnia cena skupu drewna z 3 kwartałów 2020 roku, która jest podstawą do obliczania składek. Sprawdź, co się zmieniło i jak rozliczyć się z podatku leśnego.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym i kto musi go opłacać?

Podatek leśny musisz płacić, jeśli jesteś:

 • właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym lasu,
 • posiadaczem lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek leśny obejmuje grunty, które zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem tych, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż leśna. Niektóre tereny leśne mogą być jednak objęte zwolnieniami z podatku. Zaliczają się do nich:

 • lasy do 40 lat,
 • lasy wpisane do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • publiczne i niepubliczne jednostki oświaty,
 • podmioty szkolnictwa wyższego,
 • instytuty naukowe i badawcze oraz pomocnicze jednostki naukowe PAN,
 • centra badawczo-naukowe,
 • Krajowy Zasób Nieruchomości,
 • zakłady pracy chronionej, jeśli wskaźnik zatrudnienia wynosi minimum 30% niewidomych lub z niepełnosprawnością umysłową,
 • zakłady aktywności zawodowej.

Pamiętaj, że nawet jeśli obejmują Cię zwolnienia z podatku, i tak musisz złożyć w Urzędzie odpowiednie dokumenty (jakie, dowiesz się za chwilę).

Jak obliczana jest wysokość stawek podatku leśnego?

Stawki podatku leśnego oblicza się na dwa sposoby. Różnią się od siebie w zależności od tego, czy las jest położony na terenie rezerwatu przyrody lub parku narodowego, czy na obszarach, które nie podlegają takiej ochronie. Ustawa z 30 października 2002 roku mówi, że:

 • jeśli las nie jest położony na obszarze rezerwatu lub parku narodowego, „podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi […] równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy”,
 • jeśli obszar lasu zalicza się do terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego, stawka podatku leśnego jest obniżana o 50%

W związku z tym kluczowa do obliczenia podatku jest wysokość średniej ceny sprzedaży drewna z poprzedniego roku. Ustalana jest ona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w „Monitorze Polskim” – Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Komunikat ogłaszany jest w ciągu 20 dni po upływie trzeciego kwartału, czyli w październiku każdego roku.

Warto jednak wiedzieć, że gminy mogą obniżać kwoty uznane za podstawę obliczania podatku leśnego za tereny położone na obszarach tych gmin.

Jakie są stawki podatku leśnego w 2021 roku?

Stawki podatku leśnego są zmienne i, jak już wiemy, uzależnione od ceny sprzedaży drewna z danego roku. 20 października 2020 Prezes GUS wydał komunikat w tej sprawie. Ogłoszono w nim, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, wyniosła** 196,84 zł za 1 m3**. Na tej podstawie można obliczyć, że wysokość podatku leśnego od 1 hektara (będącego równoważnikiem 0,222 m3 drewna) w 2021 roku to 43,30 zł, a w przypadku lasów położonych na terenach rezerwatów i parków narodowych 50% tej stawki.

Porównaj! Stawki podatku w 2020 roku.

W minionym roku średnia cena sprzedaży drewna była nieco niższa niż w 2021 – wynosiła 194,24 zł za 1 m3. Wysokość podatku leśnego od 1 hektara w 2020 była równa 42,73 zł, a w przypadku lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,37 zł za 1 hektar.

Jak rozliczać się z podatku leśnego?

Żeby rozliczyć się z podatku leśnego, należy złożyć do Urzędu odpowiedni dokument – rodzaje dokumentów różnią się od siebie w zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prawną.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, musisz wypełnić informację o lasach IL-1 i dołączyć do niej odpowiednie załączniki:

 • ZIL-1 – dane o gruntach podlegających opodatkowaniu,
 • ZIL-2 – dane o gruntach zwolnionych z opodatkowania,
 • ZIL-3 – dane pozostałych podatników.

W tym przypadku wysokość należnego podatku obliczana jest na podstawie danych zawartych w dokumencie IL. Aby dowiedzieć się, ile należy zapłacić, podatnik musi poczekać na decyzję z Urzędu. Jeśli chcesz rozliczyć się szybko i wygodnie, złóż deklarację IL-1 online.

Jeśli jesteś osobą prawną (np. jeśli prowadzisz spółkę, organizację czy instytucję), musisz wypełnić deklarację DL-1 i dołączyć do niej załączniki:

 • ZDL-1 – do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu,
 • ZDL-2 – do wykazania lasów zwolnionych z opodatkowania.

Podatnicy z tej grupy, w przeciwieństwie do osób fizycznych, nie czekają na decyzję z Urzędu - wysokość należnego podatku obliczają samodzielnie.

Kiedy składać dokumenty i opłacać podatek?

Deklarację DL-1 lub informację IL-1 musisz dostarczyć do Urzędu właściwego dla gminy, na której terenie położony jest Twój las. Możesz zanieść je osobiście, wysłać pocztą lub złożyć przez Internet. Ile masz na to czasu?

 • Jeśli jesteś osobą fizyczną informację IL-1 musisz złożyć do 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.
 • Osoby prawne muszą dostarczyć deklarację DL-1 do 15 stycznia każdego roku podatkowego albo do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Płatności dokonuje się w następujących terminach:

 • Osoby fizyczne opłacają podatek w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
 • Osoby prawne płacą do 15 dnia każdego miesiąca.

Żeby szybko i wygodnie wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je do Urzędu, skorzystaj z naszych kalkulatorów i elektronicznych formularzy. Więcej na ich temat znajdziesz tutaj.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek leśny

Kliknij aby przejść do kalkulatora