Masz nieruchomość? Sprawdź, jakie zwolnienia Ci przysługują

Podatek od nieruchomości są zobowiązani płacić właściciele gruntów, budynków lub ich części oraz budowli. Przepisy przewidują jednak szereg zwolnień z podatku od nieruchomości. Ponadto różne czynniki mogą wpłynąć na obniżenie kosztów. Sprawdź, jak zmniejszyć podatek od nieruchomości.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego bądź jest bez tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły rodzące go okoliczności (np. zakup gruntu czy budynku). W przypadku obiektów budowlanych - od 1 stycznia roku następującego po zakończeniu budowy lub rozpoczęcia użytkowania przed ostatecznym wykończeniem obiektów budowlanych.

Mniejszy podatek od nieruchomości a poprawna kwalifikacja obiektów

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje odmienne zasady naliczania podatku dla każdego z tych typów nieruchomości. Wysokość stawki podatkowej lub możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku zależą m.in. od przeznaczenia nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości dla budynków i budowli są różne, dlatego, aby płacić mniejszy podatek, należy poprawnie sklasyfikować posiadane zasoby. Zaklasyfikowanie obiektu jako budowla może okazać się szczególnie niekorzystne. Wysokość podatku zależy nie tylko od rodzaju nieruchomości, ale też od sposobu jej wykorzystania. Wykorzystywane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej zawsze opodatkowane są wyższą stawką niż te użytkowane w celach prywatnych.

Stawki podatku od nieruchomości ustala rada gminy. Nie mogą one jednak przekroczyć stawek maksymalnych określanych każdego roku przez Ministerstwo Finansów drogą obwieszczenia.

Podatek od nieruchomości wykorzystywanych na cele firmowe

Podatnicy wykorzystujący nieruchomość w celu prowadzenia działalności gospodarczej muszą uwzględnić tę kwestię w składanej informacji IN-1 lub deklaracji DN-1. Jeśli jednak na cele firmowe wykorzystują część gruntu, budynku lub lokalu, wyższy podatek od nieruchomości zapłacą tylko za tę część. Należy to uwzględnić, ponieważ zgłoszenie całej nieruchomości jako firmową, podczas gdy w lokalu jest np. małe biuro, a reszta to mieszkanie prywatne, generowałoby znacznie wyższy podatek od nieruchomości.

Co więcej, nie każde zwolnienie z podatku przysługuje dla nieruchomości wykorzystywanych na cele firmowe. Jeśli przynajmniej część ma przeznaczenie prywatne, warto zbadać dostępne możliwości.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Mniejszy podatek od nieruchomości – problemy z kwalifikacją obiektów

W świetle prawa budynek i budowla są dwoma, osobnymi przedmiotami opodatkowania. W przypadku obu obiektów odmienne są m.in. stopnie skomplikowania formalności, jakich należy dopełnić w zakresie ich konstruowania oraz użytkowania. Budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (tunelem, fundamentem, pomnikiem, linią kolejową czy przejściem dla pieszych). Podatek od budowli opłacają wyłącznie podatnicy, którzy w budowlach prowadzą działalność gospodarczą, np. dokonują sprzedaży na straganie. To, jak wysoki będzie podatek od nieruchomości w przypadku budowli, zależy od wartości przyjętej na potrzeby amortyzacji podatkowej metodą liniową. Jeśli budowla nie jest amortyzowana, podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa.

Warto wiedzieć!

Sprawdź, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, kiedy opłacać składki i jakie są inne ważne terminy składania dokumentów.

Mimo iż nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu, a także zwolnienia z podatku od nieruchomości, zostały ujęte w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, to interpretacja przepisów nie zawsze jest łatwa i oczywista. Wątpliwości budzi m.in. fakt, iż Ustawa ta odwołuje się do Ustawy o Prawie budowlanym, podając definicje budowli i budynku. Rozbieżności może powodować fakt, iż definicja budowli w prawie budowlanym zawiera szereg obiektów, które powinny być opodatkowane stawką 2% od ich początkowej wartości, mimo iż nazewnictwo nie zawsze jest zgodne z faktycznym stanem. Właśnie z tego powodu często błędnie kwalifikuje się obiekty budowlane do celów podatkowych, a w konsekwencji nieprawidłowo określa się wysokość podatku od nieruchomości. Niewłaściwa klasyfikacja może pociągać za sobą nadpłaty.

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? Można m.in. upewnić się, czy obiekt został prawidłowo zakwalifikowany do kategorii podatkowych, a następnie (jeśli wykryto nieprawidłowości) złożyć korektę deklaracji.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? Weryfikacja powierzchni użytkowej

Osoby fizyczne, aby spełnić obowiązek podatkowy, są zobowiązane do składania informacji IN-1, na podstawie której obliczany jest należny podatek. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej DN-1 i samodzielnego obliczania wysokości podatku. Aby określić wysokość podatku od nieruchomości, należy wziąć pod uwagę wiele zmiennych. Jedną z nich jest powierzchnia użytkowa budynków. I właśnie na tym polu mogą pojawiać się nieprawidłowości, działające na niekorzyść podatnika.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości jest czasem określana na podstawie dokumentacji technicznej lub projektowej (np. na podstawie Książki Obiektu Budowlanego, Projektu Budowlanego, Ksiąg Wieczystych).

Mimo iż te dokumenty zawierają dane o powierzchni, to nie zawsze korzystanie z tych danych jest właściwe. Informacje w nich zawarte bywają niekompletne lub nieaktualne, np. brak w nich danych na temat rozbudowy czy likwidacji części nieruchomości lub przestawiania ścianek działowych. Poza tym dokumentację projektową lub techniczną sporządza się zwykle do celów innych niż podatkowe.

Jak zdefiniować i obliczyć powierzchnię użytkową?

Konkretną definicję znajdziesz w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. To na podstawie zapisów z ustawy należy dokonać pomiarów. Powierzchnię użytkową mierzy się po wewnętrznej długości ścian na kondygnacjach, ale do powierzchni użytkowej nie wlicza się m.in. powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.

Gdy dokonasz precyzyjnej analizy powierzchni użytkowej być może okaże się, że obliczony podatek od nieruchomości jest zbyt wysoki. W takiej sytuacji możesz ubiegać się o odzyskanie nadpłaconego podatku za okres nawet 5 lat wstecz.

Warto wiedzieć!

Aby poprawnie obliczyć wysokość podatku od nieruchomości, skorzystaj z formularza Przyjaznych Deklaracji. Narzędzie to umożliwia automatyczne zaciąganie stawek i generowanie wysokości opłat.

Mniejszy podatek a wysokość pomieszczeń

Jeśli pomieszczenie jest niższe niż 1,4 m, nie płaci się za nie podatku od nieruchomości. W przypadku pomieszczeń do 2,2 m wysokości odprowadza się 50% podatku. Żeby poprawnie zmierzyć wysokość pomieszczenia, należy uwzględnić najniższy punkt stropu i wziąć pod uwagę najbliższą odległość między podłogą a stropem. Na przykład, jeśli z sufitu wystaje belka, wysokość pomieszczenia mierzy się od najniższego punktu belki.

Do powierzchni użytkowej nie wlicza się także nadbudówek nad dachem, np. maszynowni dźwigu, centralnej wentylacji, kotłowni gazowej czy klimatyzacji.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kto mu podlega?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa szereg zwolnień z podatku od nieruchomości. Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego mogą ustalać własne preferencje w tym zakresie. Jeśli więc zastanawiasz się, czy przysługuje ci zwolnienie z podatku od nieruchomości, sprawdź na stronie swojego urzędu gminy dostępne możliwości.

Podatku od nieruchomości nie płaci się w przypadku gruntów rolnych. Właściciele i posiadacze tego typu gruntów są zobowiązani do zapłaty podatku rolnego.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje:

 • budynki gospodarcze lub ich części, które służą działalności leśnej lub działalności rybackiej, a także służące działalności rolniczej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, bądź zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • budynki lub grunty wpisane do rejestru zabytków, poddawane konserwacji (z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej),
 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych,
 • grunty oraz budynki i budowle trwale związane z gruntem, znajdujące się w rezerwatach przyrody lub parkach narodowych, służące wyłącznie celom zakresu ochrony przyrody,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu, nauki i techniki (oprócz tych wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej), a także grunty zajęte trwale na obozowiska
  i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • grunty stanowiące nieużytki bądź użytki ekologiczne, grunty zakrzewione lub zadrzewione (z wyjątkiem wykorzystywanych na cele firmowe),
 • altany, budynki gospodarcze do 35 m2 lub grunty i inne obiekty stanowiące infrastrukturę ogrodową, położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego,
 • grunty będące działkami przyzagrodowymi członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, posiadają I lub II grupę inwalidzką, posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym lub do samodzielnej egzystencji,
 • uczelnie i instytuty badawcze,
 • centra badawczo-rozwojowe,
 • nieruchomości lub ich części zajęte przez organizacje pożytku publicznego na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • jednostki organizacyjne (publiczne i niepubliczne) objęte systemem oświaty
  oraz prowadzące je organy - dotyczy nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • zakłady pracy chronionej.

Warto też pamiętać iż podatku od nieruchomości nie płacą posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W takim wypadku to spółdzielnia odprowadza należną daninę.

Podstawa prawna – zwolnienia z podatku

Zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługują na mocy przepisów Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W szczególnych przypadkach mają zastosowania m.in. przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej. Prawo do ustalania indywidualnych uchwał mają też rady gmin.

Więcej na temat terminów składania deklaracji, przedmiotów opodatkowania czy terminów płatności znajdziesz tutaj.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.