Masz nieruchomość? Sprawdź, jakie zwolnienia Ci przysługują

Podatek od nieruchomości są zobowiązani płacić właściciele gruntów, budynków oraz budowli. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje jednak zwolnienia z podatku od nieruchomości. Istnieje też szereg czynników, które mogą wpłynąć na obniżenie kosztów. Sprawdź, jak zmniejszyć podatek od nieruchomości i jakie ulgi mogą Ci przysługiwać

Mniejszy podatek od nieruchomości a poprawna kwalifikacja obiektów

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości gruntowe, budynki oraz budowle. W stosunku do gruntów i budynków oraz do budowli stosuje się odmienne zasady naliczania podatku. Różnica polega między innymi na tym, że grunty i budynki są opodatkowane niezależnie od ich przeznaczenia, natomiast budowle wówczas, gdy są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomości dla budynków i budowli są różne, dlatego, aby płacić mniejszy podatek, należy poprawnie sklasyfikować zasoby przedsiębiorstwa. Zaklasyfikowanie obiektu jako budowla może okazać się szczególnie niekorzystne.

Mniejszy podatek od nieruchomości – problemy z kwalifikacją obiektów

W świetle prawa budynek i budowla są dwoma, osobnymi przedmiotami opodatkowania. W przypadku obu obiektów odmienne są m.in. stopnie skomplikowania formalności, jakich należy dopełnić w zakresie ich konstruowania oraz użytkowania. Budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (tunelem, fundamentem, pomnikiem, linią kolejową czy przejściem dla pieszych). Podatek od budowli opłacają wyłącznie podatnicy, którzy w budowlach prowadzą działalność gospodarczą, np. prowadzą stragan, stojak czy namiot. To, jaka będzie wysokość podatku od budowli, zależy od wartości przyjętej na potrzeby amortyzacji podatkowej metodą liniową. Jeśli budowla nie jest amortyzowana, podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa.

Warto wiedzieć!

Sprawdź, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, kiedy opłacać składki i jakie są inne ważne terminy składania dokumentów.

Mimo iż nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu, a także ulgi w podatku od nieruchomości, zostały ujęte w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, to interpretacja przepisów nie zawsze jest łatwa i oczywista. Wątpliwości budzi m.in. fakt, iż Ustawa o podatkach odwołuje się do Ustawy o Prawie budowlanym, podając definicje budowli i budynku. Rozbieżności może powodować fakt, iż definicja budowli w prawie budowlanym zawiera szereg obiektów, które powinny być opodatkowane stawką 2% od ich początkowej wartości, mimo iż nazewnictwo nie zawsze jest zgodne z faktycznym stanem. Właśnie z tego powodu często błędnie kwalifikuje się obiekty budowlane do celów podatkowych, a w konsekwencji błędnie określa się wysokość podatku od nieruchomości. Nieprawidłowa klasyfikacja może pociągać za sobą nadpłaty.

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? Można m.in. upewnić się, czy obiekt został prawidłowo zakwalifikowany do kategorii podatkowych, a następnie (jeśli wykryto nieprawidłowości) złożyć korektę deklaracji.

Jak zmniejszyć podatek od nieruchomości? Weryfikacja powierzchni użytkowej

Osoby fizyczne, aby spełnić obowiązek podatkowy, są zobowiązane do składania informacji IN-1, na podstawie której obliczany jest należny podatek. W przypadku osób prawnych, w tym spółek, instytucji czy organizacji, wyliczanie podatku jest bardziej skomplikowane. Przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej DN-1 i samodzielnego obliczania wysokości podatku. Aby określić wysokość podatku od nieruchomości, należy wziąć pod uwagę wiele zmiennych. Jedną z nich jest powierzchnia użytkowa budynków. I właśnie na tym polu mogą pojawiać się nieprawidłowości, działające na niekorzyść przedsiębiorcy.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości jest czasem określana na podstawie dokumentacji technicznej lub projektowej (np. na podstawie Książki Obiektu Budowlanego, Projektu Budowlanego, Ksiąg Wieczystych). Mimo iż te dokumenty zawierają dane o powierzchni, to nie zawsze korzystanie z tych danych jest właściwe. Informacje w nich zawarte bywają niekompletne lub nieaktualne, np. brak w nich danych na temat rozbudowy czy likwidacji części nieruchomości lub przestawiania ścianek działowych. Poza tym dokumentację projektową lub techniczną sporządza się zwykle do celów innych niż podatkowe.

Jak zdefiniować i obliczyć powierzchnię użytkową?

Konkretną definicję znajdziesz w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. To na podstawie zapisów z ustawy należy dokonać pomiarów. Powierzchnię użytkową mierzy się po wewnętrznej długości ścian na kondygnacjach, ale do powierzchni użytkowej nie wlicza się m.in. powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.

Gdy dokonasz precyzyjnej analizy powierzchni użytkowej Twojej nieruchomości, być może okaże się, że do urzędu skarbowego trafia za dużo środków, a Twoja firma generuje nadpłaty podatku. W takiej sytuacji możesz ubiegać się o odzyskanie nadpłaconego podatku za okres nawet 5 lat wstecz.

Warto wiedzieć!

Aby poprawnie obliczyć wysokość podatku od nieruchomości, skorzystaj z formularza Przyjaznych Deklaracji. Narzędzie to umożliwia automatyczne zaciąganie stawek i generowanie wysokości opłat.

Mniejszy podatek a wysokość pomieszczeń

Jeśli pomieszczenie jest niższe niż 1,4 m, nie płaci się za nie podatku od nieruchomości. W przypadku pomieszczeń do 2,2 m wysokości odprowadza się 50% podatku. Żeby poprawnie zmierzyć wysokość pomieszczenia, należy uwzględnić najniższy punkt stropu i wziąć pod uwagę najbliższą odległość między podłogą a stropem. Na przykład, jeśli z sufitu wystaje belka, wysokość pomieszczenia mierzy się od najniższego punktu belki.

Do powierzchni użytkowej nie wlicza się także nadbudówek nad dachem, np. maszynowni dźwigu, centralnej wentylacji, kotłowni gazowej czy klimatyzacji.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kto im podlega?

Z podatku od nieruchomości zwalniane są m.in.:

  • budynki gospodarcze lub ich części, które służą działalności rybackiej, leśnej lub rolnej, albo są położone na gruntach gospodarstwa rolnego,
  • budynki lub grunty zarejestrowane jako zabytki, podlegające konserwacji,
  • obiekty przeznaczone na edukacje i rozwój dzieci i młodzieży,
  • budynki i grunty położone na terenach parków narodowych lub rezerwatów przyrody,
  • grunty nieużyteczne, zakrzewione lub zadrzewione,
  • altany, budynki do 35 m2 lub grunty i inne obiekty stanowiące infrastrukturę ogrodową,
  • altany, budynki do 35 m2 lub grunty i inne obiekty stanowiące infrastrukturę ogrodową,
  • uczelnie i instytuty badawcze, jednostki publiczne prowadzące działalność oświatową, a także żłobki i kluby dziecięce,
  • centra badawczo-rozwojowe.

Więcej na temat terminów składania deklaracji, przedmiotów opodatkowania czy terminów płatności znajdziesz tutaj.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora