Zwolnienie z podatku od środków transportu

Jesteś właścicielem pojazdów o masie od 3,5 tony i opłacasz podatek od środków transportowych? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwolnienie z podatku, a także, kiedy możesz przestać płacić i jak kasacja czy złomowanie pojazdu mają się do obowiązku dokonywania opłat. Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w tym tekście.

Kto płaci podatek od środków transportu?

Podatek od środków transportowych opłacają:

 • osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które został zarejestrowany środek transportowy,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportu podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem tych związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Jak zgłosić pojazd do opodatkowania? Sprawdź nasz przewodnik po podatku od środków transportu i dowiedz się najważniejszych informacji.

Kto podlega zwolnieniu z podatku od środków transportu?

Zwolnieniu z podatku transportowego podlegają następujące środki transportowe:

 • pojazdy, które są w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych (oraz innych misji zagranicznych, które korzystają z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych), a także pojazdy należące do członków personelu wymienionych jednostek oraz innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami Polski i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium RP,
 • środki stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
 • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Poza tym rady gmin mogą wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe niż te wymienione wyżej. Wyjątkiem są zwolnienia dotyczące pojazdów, o których mowa w art. 8, pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kasacja i złomowanie pojazdu a podatek od środków transportowych

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu, który podlega opodatkowaniu podatkiem transportowym, co roku musisz składać do Urzędu deklarację DT-1. Taki sam dokument wypełniasz także wtedy, gdy powstaje lub wygasa obowiązek podatkowy (a także, gdy zmienia się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, w przypadku korekty błędnie wypełnionej deklaracji oraz gdy zostaje przedłużony okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu).

Jeśli Twój pojazd został zezłomowany, nie oznacza to, że możesz automatycznie przestać płacić podatek. Musisz najpierw wyrejestrować środek transportowy, a potem złożyć w Urzędzie deklarację DT-1.

Warto wiedzieć!

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującym po miesiącu, w którym środek transportu został nabyty, ponownie dopuszczony do ruchu po okresie tymczasowego wycofania go z ruchu lub zarejestrowany w Polsce),

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub upłynął czas powierzenia go danemu podmiotowi.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku od środków transportowych?

Oprócz zwolnienia z podatku od środków transportowych możesz ubiegać się także o zwrot zapłaconego podatku. Przysługuje on podatnikom, którzy wykorzystują środki transportu wymienione w art. 8, pkt. 1-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium Polski (można ubiegać się wyłącznie o zwrot zapłaconego podatku i tylko dla środków wymienionych w ustawie). Podatnik może otrzymać zwrot nawet 100% zapłaconego podatku.

Warto wiedzieć!

Główne zasady transportu kombinowanego to:

 • wykorzystanie więcej niż jednej gałęzi transportu do przewozu jednego ładunku na całej trasie,
 • wykorzystanie transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej bądź morskiej na głównej trasie przejazdu – trasy dowozowe i odwozowe do głównego środka transportu realizowane są za pomocą transportu samochodowego.

Kto dokonuje zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych?

Odpowiedzialny jest za to organ podatkowy, któremu został zapłacony podatek. Zwrot można otrzymać tylko na wniosek podatnika, złożony nie później niż do 31 marca w roku następującym po roku podatkowym.

W jakim czasie otrzymuje się zwrot podatku?

W ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w gotówce lub na wskazane konto bankowe).

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora