Zwolnienie z podatku rolnego – wszystko, co musisz wiedzieć

Wszyscy podatnicy, którzy posiadają użytki rolne, są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych i opłacania podatku rolnego. Istnieją jednak pewne okoliczności, które powodują, że podatnik może skorzystać z ulgi lub zwolnienia z podatku. Jakie rodzaje zwolnień istnieją i jakie warunki trzeba spełnić, żeby nie płacić składek?

Podatek rolny – podstawowe informacje

Kiedy trzeba płacić podatek rolny? Opodatkowaniu podlegają użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Składki musisz opłacać, jeśli jesteś:

 • właścicielem,
 • posiadaczem samoistnym,
 • użytkownikiem wieczystym,
 • posiadaczem gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • dzierżawcą gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub częściowo wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Aby rozliczyć się z podatku rolnego, musisz złożyć do Urzędu:

 • informację o gruntach IR-1 – jeśli jesteś osobą fizyczną (masz na to 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego lub od zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania),
 • deklarację DR-1 – jeśli rozliczasz się jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej (deklarację musisz złożyć do 15 stycznia roku podatkowego lub, jeśli obowiązek podatkowy lub zdarzenie, które spowodowało zmianę wysokości opodatkowania, miało miejsce po 15 stycznia – do 14 dni od tego zdarzenia).

Podatek rolny opłaca się w ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli podatek nie przekracza 100 zł, opłaca się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Kogo obowiązują zwolnienia i jakie ziemie mogą być objęte ulgą w podatku rolnym? Sprawdźmy.

Uwaga!

Nawet jeśli możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku, i tak musisz złożyć deklarację DR-1 lub informację IR-1, wraz z niezbędnymi załącznikami. To w nich wskazujesz rodzaj i powód zwolnienia.

Zwolnienie z podatku rolnego a rodzaj gruntu

Możliwość zwolnienia z podatku rolnego (oraz ubiegania się o ulgi) opisują artykuły 12 i 13 ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z treścią ustawy istnieją zwolnienia ze względu na przedmiot opodatkowania (czyli rodzaj gruntu) oraz ze względu na podmiot opodatkowania (kto jest właścicielem ziemi).

Zwolnieniom ze względu na rodzaj gruntów lub prowadzonej na ich terenie działalności rolniczej (tylko na podstawie wniosku złożonego przez podatnika) podlegają:

 1. Użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.
 2. Grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie gospodarstwa, które już istnieje do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha. Grunty te muszą:
  1. być przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte na drodze umowy sprzedaży,
  2. być przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  3. wchodzić w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i być objęte w trwałe zagospodarowanie.
 3. Grunty położone w pasie drogi granicznej.
 4. Grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich.
 5. Grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania. (Dowiedz się więcej na temat nieużytków rolnych i podatku od nieruchomości).
 6. Grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania. (Dowiedz się więcej na temat nieużytków rolnych i podatku od nieruchomości).
 7. Grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej – zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, a także nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów.
 8. Grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i w międzywałach.
 9. Użytki ekologiczne.
 10. Grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę.
 11. Grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem, że są zagospodarowane i utrzymane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 12. Grunty, które stanowią działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Pod warunkiem, że członkowie ci są:
 13. Grunty, które stanowią działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Pod warunkiem, że członkowie ci są:
 14. inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
 15. osobami z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 16. osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.
 17. Grunty położone na terenach rodzinnych ogrodów działkowych – wyjątkami są grunty posiadane przez podmioty inne niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Kto może być zwolniony z podatku rolnego – zwolnienia podmiotowe

Ustawa o podatku rolnym przewiduje zwolnienia nie tylko ze względu na charakter gruntu, ale też ze względu na podmiot, który jest właścicielem danej ziemi. W tym przypadku ze zwolnień z podatku rolnego mogą korzystać:

 1. Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz organy, które je prowadzą.
 2. Prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.
 3. Instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk. Uczelnie.
 4. Instytuty badawcze, w tym przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.
 5. Krajowy Zasób Nieruchomości.
 6. Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Jeśli jesteś podatnikiem podatku rolnego i nie możesz skorzystać ze zwolnień wymienionych w ustawie, ale w danym roku podatkowym poniosłeś koszty związane z inwestycją, możesz ubiegać się o ulgę w podatku rolnym.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym jest udzielana na:

 • Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska.
 • Zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, a także urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Z ulgi możesz skorzystać pod warunkiem, że:

 • Wydatki wskazane w artykule 13. (ust. 1) zostały sfinansowane ze środków własnych.
 • Dana inwestycja została zakończona, a poniesione wydatki odpowiednio udokumentowane.

Wysokość ulgi jest określana na podstawie decyzji z urzędu. W ramach ulgi inwestycyjnej możesz ubiegać się o odliczenie 25% wydatków poniesionych na wskazane wcześniej inwestycje.

Warto wiedzieć!

Oprócz ulgi inwestycyjnej istnieją także ulgi dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich. Zgodnie z art. 13b ustawy o podatku rolnym wysokość podatku została obniżona o 30% dla gruntów klas I, II, IIIa, III i IIIb oraz o 60% dla gruntów klas IVa, IV i IVb.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora