Korekta podatku od nieruchomości - jak i kiedy można zgłosić?

Podatek od nieruchomości wyliczany jest na cały rok. Sprawdź, jakie zdarzenia wpływają na zmianę wysokości opodatkowania i jak prawidłowo dokonać korekty.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Czym jest korekta podatku od nieruchomości

Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości to nic innego, jak ponowne złożenie w urzędzie miasta lub gminy druku DN-1. W punkcie 5 "Cel złożenia formularza" należy jednak zaznaczyć 2. "Korekta deklaracji: W trakcie roku mogą zaistnieć okoliczności, które mają wpływ na wysokość opodatkowania gruntu, budynku lub jego części bądź budowli wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej. Dzięki korekcie deklaracji podatnik może uregulować swoje zobowiązania podatkowe.

Ważne!

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 to dokument składany przez m.in. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej. Osoby fizyczne składają druk DN-1 tylko wtedy, gdy nieruchomość stanowi dla nich współwłasność z osobą prawną. W pozostałych przypadkach osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1. Opisane poniżej przypadki wymagające korekty dotyczą zarówno podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji DN-1, jak i osób składających informację IN-1.

Korekta deklaracji podatku od nieruchomości w trakcie roku

Deklarację DN-1 należy składać do 31 stycznia roku podatkowego. Właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz nieruchomości wylicza w niej podatek od nieruchomości, a następnie płaci go w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Informację IN-1 osoba fizyczna składa tylko raz - przy nabyciu nieruchomości, podpisaniu umowy użytkowania wieczystego, przejęcia w posiadanie itp. Organ podatkowy (Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta) y co roku wydaje nową decyzję o wymiarze podatku do zapłaty za dany rok.

Każde zdarzenie mające wpływ na wymiar podatku należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących zmianę wysokości zobowiązania podatkowego. Dodatkowo korektę dokumentu trzeba złożyć także przy wykryciu błędów w złożonej wcześniej pierwotnej deklaracji lub informacji.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Wypełnij IN-1 lub DN-1 ONLINE

Kiedy zgłaszać korektę deklaracji podatku od nieruchomości?

Korektę deklaracji w trakcie roku podatkowego trzeba złożyć przede wszystkim w sytuacji, gdy w dokumencie pierwotnym pojawiły się błędy. Mogą to być zwykłe pomyłki obliczeniowe, ale też np. zastosowana niewłaściwa stawka podatku od nieruchomości. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy nieruchomość wykorzystywaną na cele firmowe zgłosimy w deklaracji jako prywatną lub odwrotnie. Inne przypadki to m.in. błędnie obliczona powierzchnia użytkowa.

Typowym błędem w składanej deklaracji DN-1 jest przepisywanie danych z poprzednich lat, jeśli dany grunt czy obiekt budowlany jest we władaniu już jakiś czas. Trzeba bowiem pamiętać, że stawka podatku od nieruchomości nie jest wartością stałą. Organ stanowiący (rada) może ją zmieniać każdego roku. Należy jednak zaznaczyć, że co roku w obwieszczeniu Minister Finansów wyznacza górne granice poszczególnych stawek podatku. Nawet nieznaczna podwyżka wprowadzona przez radę gminy zmienia raty podatku. Między innymi z tego względu deklarację DN-1 składa się co roku, a na podstawie informacji IN-1 organ podatkowy na początku każdego roku wydaje osobom fizycznym nową decyzję o kwocie podatku.

Dodatkowo pojawiają się orzecznictwa, które nierzadko okazują się korzystne dla właścicieli nieruchomości. Przykładem jest wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed kilku lat, zgodnie z którym samo posiadanie gruntu czy obiektu przez przedsiębiorcę nie przesądza o jej firmowym charakterze, a co za tym idzie wyższej stawce podatkowej.

Kolejną grupą przesłanek do złożenia korekty deklaracji DN-1 jest zmiana, której zaistnienie ma wpływ na wysokość podatku.

Zdarzenia mające wpływ na wysokość podatku to np.:

 • Sprzedaż przedmiotu opodatkowania lub jego części, np. gruntu.
 • Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości. Na przykład przy zmianie przeznaczenia budynku, mieszkania lub budowli z prywatnego na firmowe. W takim wypadku podatek może ulec podwyższeniu.
 • Zmiana mająca wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku.

Korektę należy złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Ważne!

Obowiązek złożenia korekty zachodzi także wtedy, gdy zaistniałe zdarzenie nie ma wpływu na wysokość podatku. Taka sytuacja może mieć miejsce np. przy powiększeniu powierzchni gruntu zwolnionego z podatku od nieruchomości. Korektę należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu, mimo że raty i terminy płatności podatku pozostaną takie same.

Ile lat wstecz można dokonywać korekty podatku?

Weryfikacja rozliczenia i korekta podatku od nieruchomości możliwa jest do 5 lat wstecz licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub jego zwrotu. To istotna informacja przede wszystkim z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy przez lata np. zgromadzili nadpłaty. Skorygowanie deklaracji pierwotnej pozwala im uzyskać zwrot pieniędzy lub zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych należności.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Jak zgłosić korektę podatku od nieruchomości?

Pod pojęciem korekty deklaracji na podatek od nieruchomości należy rozumieć nową deklarację DN-1, w której podaje się prawidłowe dane. Podobnie w przypadku osób fizycznych, które składają informację IN-1.

Ważne!

Korekta podatku dokonywana jest z urzędu, jeśli jej kwota nie przekracza 1000 zł. Jeśli jest wyższa, podatnik musi dokonać jej samodzielnie. Organ podatkowy wskazuje przyczyny wątpliwości i zwraca się do posiadacza nieruchomości o wykonanie i złożenie korekty.

Należy pamiętać o załącznikach do deklaracji:

 • ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 • ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
 • Natomiast dla informacji składanej przez osoby fizyczne: ZIN-1, ZIN-2 lub ZIN-3 (dane współwłaścicieli).

Wraz z korektą podatnik musi złożyć jej pisemne uzasadnienie. Nie ma na to miejsca w formularzu podatkowym. Należy więc dołączyć uzasadnienie jako osobny dokument i podpisać. W przypadku składania korekty przez pełnomocnika wymagany jest też dokument pełnomocnictwa.

Ważne!

Jeśli w wyniku złożonej korekty u podatnika powstała nadpłata podatku od nieruchomości, może wnioskować o jej zwrot na wskazany rachunek. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w sytuacji, gdy na początku roku zapłacił z góry całą należność z tytułu podatku, ale w ciągu roku sprzedał nieruchomość. Jeśli nie złoży wniosku o zwrot, nadpłata zostanie zaliczona na poczet rozliczeń podatku za okresy przyszłe.

Jak dokonywać korekt za poprzednie lata podatkowe?

Aby dokonać korekty podatku od nieruchomości z poprzednich lat podatkowych, należy w polu 3 deklaracji DN-1 wskazać odpowiedni rok, a w polu 6 DN-1 "Okres, od którego deklaracja obowiązuje" wskazać miesiąc, od którego obowiązuje korekta.

Ważne!

Korektę należy sporządzić korzystając z wzoru deklaracji obowiązującego w roku, za który koryguje się podatek. Przykładowo składana w 2024 roku korekta podatku za rok 2021 powinna być dokonana na formularzu obowiązującym w 2021 roku.

Sprawę można załatwić zarówno w formie tradycyjnej - zanosząc lub wysyłając dokumenty papierowe do urzędu miasta lub gminy, jak też online. Elektroniczna wysyłka odbywa się za pośrednictwem platformy ePUAP. Konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Osoby fizyczne mogą skorzystać z Profilu Zaufanego.

Gdzie składać korektę deklaracji podatku od nieruchomości?

Korektę deklaracji na podatek od nieruchomości należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Nie ma tu znaczenia siedziba czy adres zamieszkania właściciela działki, budynku itp. W praktyce będzie to urząd miasta lub gminy zgodnie z adresem nieruchomości.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Wypełnij IN-1 lub DN-1 ONLINE

Konsekwencje związane z brakiem zgłoszenia korekty podatku

Brak korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w przypadku jego błędnego wyliczenia lub niezgłoszenia okoliczności powodujących zmianę jego wysokości może powodować zaległości, od których naliczane są odsetki ustawowe. Urząd miasta lub gminy ma też prawo do wszczęcia procedury egzekucyjnej w celu wyegzekwowania zapłaty należności. Dodatkowo podatnik naraża się na konsekwencje karno-skarbowe.

W przypadku sporządzenia przez urząd korekty, podatnikowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 14 dni od dnia doręczenia takiej decyzji. Raty podatku pozostają wtedy takie same, jak przy pierwotnym wyliczeniu, jednak właściciel nieruchomości naraża się na konsekwencje w postaci wspomnianych odsetek za niedopłatę lub nagromadzenie nadpłaty podatku.

Jak unikać błędów w trakcie uzupełnienia dokumentów?

Statystyki wykazały, że czym wyższe kwoty i czym więcej nieruchomości ma dany podatnik, tym poważniejsze pojawiają się błędy w wyliczeniach. Ważną kwestią jest znajomość stawek podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy obowiązujących w konkretnej gminie. Należy też poznać zasady wypełniania deklaracji, związane m.in. z podziałem powierzchni użytkowej obiektów budowlanych na wysokości kondygnacji.

Pomocą w rozliczaniu różnego rodzaju podatków i opłat lokalnych jest też kreator Przyjaznych Deklaracji. Narzędzie to krok po kroku prowadzi podatnika przez formalności. Automatycznie wylicza wartości i wyznacza kwoty rat podatku, co minimalizuje ryzyko błędów rachunkowych.

W przypadku budowli istotną kwestią jest ustalenie jej prawidłowej wartości. Podatku od budowli nie oblicza się bowiem według stawek, ale jako 2% jej wartości. Konieczne może się okazać skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.