DN-1 czy IN-1? Kto i kiedy składa informację IN-1 a kto deklarację DN-1?

Dopełnienie formalności po zakupie nieruchomości jest bardzo ważne - pozwala ustalić i uiścić należny podatek. Na kim spoczywa obowiązek składania informacji IN-1, a kto musi wypełnić deklarację DN-1? Do jakiego organu podatkowego złożyć dokumenty? Sprawdź aktualne regulacje prawne.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Obowiązek podatkowy po zakupie nieruchomości

Nabycie lub przyjęcie w dzierżawę wieczystą gruntu, wybudowanie obiektów budowlanych itp. rodzi obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle (obiekty, które nie są budynkami, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

Podatku od nieruchomości nie płaci się od lasów oraz użytków rolnych – dla tego typu gruntów obowiązują odpowiednio podatek leśny i podatek rolny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy tego typu grunty zostały przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. W takich okolicznościach również należy za nie zapłacić podatek od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające jego powstanie. Oznacza to np. zakup gruntu, lokalu, budynku itp.

Jeśli w trakcie roku na gruncie wybudowano budynek lub budowlę bądź rozpoczęto użytkowanie budowli przed jej ostatecznym wykończeniem, obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiły takie okoliczności.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Zobowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciele gruntów, obiektów budowlanych itp.
 • użytkownicy wieczyści,
 • posiadacze samoistni, czyli osoby zarządzające nieruchomością, ale bez prawa własności,
 • posiadacze zależni nieruchomości (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości płacą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Kto płaci formalności w podatku od nieruchomości?

W ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (lub jego wygaśnięcia), osoba będąca posiadaczem nieruchomości musi złożyć odpowiednio informację IN-1 lub deklarację DN-1. Przy ustaleniu, do jakiego organu podatkowego złożyć dokumenty, bierzemy pod uwagę miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. W zależności od lokalizacji nieruchomości, będzie to urząd gminy, dzielnicy lub miasta.

IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Ważne!

Informację IN-1 lub deklarację DN-1 należy złożyć także wtedy, gdy nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania przedmiotów opodatkowania. Podatek od nieruchomości ulegnie obniżeniu lub podwyższeniu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające zmianę wysokości zobowiązania. Taka sytuacja ma miejsce np. przy przeznaczeniu na cele prowadzonej działalności gospodarczej lokalu, budynku czy gruntu, który wcześniej wykorzystywany był wyłącznie prywatnie.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, składają deklarację podatkową do 31 stycznia danego roku podatkowego, jeśli obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem. Jeśli stało się to później - w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Kto składa informację IN-1

Osoby fizyczne będące posiadaczami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów itp. składają do urzędu miasta, dzielnicy lub gminy (w zależności od miejsca położenia przedmiotu opodatkowania) informację IN-1. Dotyczy to zarówno przedmiotów podatkowania wykorzystywanych prywatnie, jak i tych przeznaczonych na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto składa deklarację DN-1

Zobowiązanymi do złożenia deklaracji DN-1 są osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne itp.), a także jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Jeśli posiadaczami nieruchomości są osoby fizyczne oraz osoby prawne bądź jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej (jako współwłaściciele), to osoba fizyczna składa deklarację DN-1 na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Załączniki do deklaracji podatkowej

Do deklaracji DN-1 obowiązują dwa załączniki:

 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości (ZDN-1) - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości (ZDN-2) - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Dodatkowo, jeśli na podatniku ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości oraz w zakresie podatku rolnego lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, należy złożyć odpowiednio formularze: DR-1 lub DL-1 z wymaganymi załącznikami.

Sposób złożenia IN-1 i DN-1

Informację IN-1 lub deklarację DN-1 można złożyć osobiście w organie podatkowym, pocztą lub elektronicznie. W ostatnim przypadku dokument można podpisać Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym i przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dokument powinien zostać podpisany przez podatnika, na którym spoczywa obowiązek złożenia deklaracji. Może to zrobić również pełnomocnik/reprezentant upoważniony do podpisywania deklaracji.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

IN-1 i DN-1 a sprzedaż nieruchomości

Osoby fizyczne składają informację IN-1, a osoby prawne - deklarację DN-1 także wtedy, gdy ustały okoliczności uzasadniające konieczność zapłaty podatku. Podobnie jak przy przyjęciu nieruchomości w posiadanie, mają na to 14 dni. Dokumenty te należy złożyć również w przypadku zmiany sposobu użytkowania w związku np. z zamknięciem działalności gospodarczej prowadzonej w opodatkowanych budynkach czy obiektach budowlanych.

Podatek od nieruchomości - wysokość podatku

Informacja IN-1 i deklaracja DN-1 stanowią podstawę obliczenia podatku od nieruchomości. W przypadku osób fizycznych wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy ustalana jest przez organ podatkowy drogą decyzji. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, urząd gminy lub miasta ma obowiązek dostarczyć taką decyzję podatnikowi.

Jednostki samorządu terytorialnego ustalają wysokość podatku od nieruchomości według ustalonych przez siebie stawek. Przy czym stawki podatku nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych, określanych przez ministra finansów drogą corocznego obwieszczenia.

Stawki podatku od nieruchomości są zawsze wyższe dla gruntów, lokali i budynków przeznaczonych na cele działalności gospodarczej. Składając dokumenty organowi podatkowemu właściwemu według miejsca położenia przedmiotu opodatkowania - gruntów, obiektów budowlanych itp. - należy precyzyjnie określić rozmiar powierzchni użytkowej budynku lub obszar gruntu.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Podatek od nieruchomości - kiedy nie trzeba płacić?

Przepisy określają zwolnienia przedmiotowe z podatku od nieruchomości. Lista zwolnień określona w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest długa, znajdziemy w niej m.in.:

 • zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
 • budynki gospodarcze lub ich części związane z działalnością leśną lub rybacką bądź położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej
 • grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków
 • grunty lub budynki (bądź ich części) wykorzystywane w celu prowadzenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu lub wychowania. Wyjątkiem są m.in. grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe
 • grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze, których powierzchnia nie przekracza 35 m2, położone w rodzinnych ogródkach działkowych
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
 • grunty znajdujące się na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową
 • grunty będące działkami przyzagrodowymi członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, są inwalidami I lub II grupy, niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji

W większości powyższych przypadków zwolnieniu nie podlegają nieruchomości wykorzystywane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Termin płatności podatku od nieruchomości

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w czterech ratach, odpowiednio do czasu trwania obowiązku podatkowego - w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podlega zapłacie w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, wysokość podatku od nieruchomości ustalają samodzielnie. Podlega on zapłacie w ratach miesięcznych - do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia. Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, podatek niższy niż 100 zł podlega zapłacie jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Zgodnie z zasadą ogólną, obowiązek podatkowy wygasa po 5 latach. Dotyczy to także podatku od nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gruntów, obiektów budowlanych itp. termin przedawnienia biegnie od momentu wydania decyzji. Jeśli obowiązek podatkowy powstał w określonym terminie, ale podatnik nie złożył informacji IN-1 lub deklaracji DN-1, zobowiązanie może przedawnić się później. Dlatego warto dbać o terminowe dopełnienie wszelkich formalności.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.