Jak złożyć deklarację DN-1 on-line?

Formularz DN-1 pozwala osobom prawnym dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem gruntu lub lokalu do obowiązkowego opodatkowania. Niestety samodzielnie wypełnienie deklaracji, przysparza podatnikom wielu problemów. Korzystając z Przyjaznych Deklaracji, możesz złożyć dokument online, bez potrzeby wychodzenia z domu, a dodatkowo skorzystać z uproszczonego formularza.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatkiem od nieruchomości objęte są wszystkie grunty, budynki oraz budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy spoczywa zarówno na osobach fizycznych(w przypadku współwłasności z osobą prawną), jak i prawnych, wśród których możemy wyróżnić również jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej. Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, płatnikiem podatku od nieruchomości, jest każdy:

 • właściciel nieruchomości,
 • posiadacz samoistny,
 • współwłaściciel lub współposiadacz nieruchomości, lub obiektów budowlanych, stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania,
 • użytkownik wieczysty gruntów,
 • posiadacz nieruchomości, obiektów budowanych lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatku nie zapłaci jednak osoba, która posiada budynki gospodarcze wykorzystywane do prowadzenia działalności leśnej lub rybackiej, lub tworzące gospodarstwo rolne. Podatnikiem nie może zostać również emeryt, inwalida I lub II grupy, osoba o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub niezdolna do pracy.

Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kalkulatora, który policzy za Ciebie podatek i stworzy Twoją deklarację DN-1 online.

Wypełnij DN-1 ONLINE

Podatek od nieruchomości - jak złożyć deklarację DN-1?

Formularz DN-1 co do zasady przeznaczony jest dla osób prawnych. Jednak deklarację tą powinny złożyć też osoby fizyczne, które wraz z osobami prawnymi, spółkami lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej posiadają wspólnie daną nieruchomość

Ważne!

Osoby prawne składają deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 do 31 stycznia roku podatkowego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu to w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Deklarację DN-1 przedsiębiorca może złożyć osobiście w wybranym Urzędzie, wysyłając dokumenty pocztą lub też online. Elektroniczne złożenie deklaracji pozwala jednak uniknąć długich kolejek w Urzędach, a dodatkowo niesie za sobą szereg korzyści.

Podatnik, korzystając z narzędzia Przyjazne Deklaracje, wypełni dokumenty, przy użyciu jedynie prostego formularza, okrojonego ze zbędnych formalności oraz bez problemu dołączy obowiązkowe załączniki. Dodatkowo wszystkie opcje dostępne są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki czemu dokumenty można złożyć, siedząc wygodnie we własnym domu. Wypełniona deklaracja DN-1 online po zatwierdzeniu w kilka minut trafi do Urzędu, dzięki czemu przedsiębiorca szybko będzie mógł opłacić należność.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Jak wypełnić deklarację online krok po kroku

Osoba prawna, która wypełnia deklarację DN-1 powinna pamiętać o tym, aby samodzielnie obliczyć wysokość należnego podatku. Chcąc ułatwić sobie cały proces, należy:

 1. Otworzyć kalkulator deklaracji podatkowej.
 2. Wybrać rok podatkowy oraz miejsce składania dokumentu (wystarczy podać miasto, narzędzie samo wczyta odpowiedni Urząd).
 3. Zaznaczyć cel, sposób złożenia deklaracji oraz określić rodzaj podmiotu składającego deklarację.
 4. Podać dane identyfikacyjne podatnika oraz adres siedziby.
 5. Wybrać rodzaj nieruchomości, który ma zostać opodatkowany.
 6. Dodać reprezentanta/pełnomocnika

Załączniki ZDN są niezbędne i stanowią z deklaracją integralną całość.

 • Załącznik ZDN-1 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 • Załącznik ZDN-2 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kalkulatora, który policzy za Ciebie podatek i stworzy Twoją deklarację DN-1 online.

Wypełnij DN-1 ONLINE

Kiedy osoba prawna powinna opłacić podatek od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy powstaje wraz z pierwszym dniem miesiąca kolejnego po tym, w którym dana nieruchomość została nabyta lub rozpoczęto jej użytkowanie. Wyjątek stanowią nowo wybudowane budynki lub budowle. Tutaj obowiązek podatkowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po tym, w którym została zakończona budowa lub w którym rozpoczęto użytkowanie budowli, lub budynku przed jego ostatecznym wykończeniem.

Podatek od nieruchomości — terminy płatności

Osoby prawne płacą podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych tj. do 15 dnia miesiąca aż do momentu wygaśnięcia obowiązku.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora