Podatek od lokalu użytkowego – sprawdź, czy musisz go płacić

Poznaj najważniejsze informacje o podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców – kto go zapłaci, w jakiej wysokości, w jakim terminie?

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Lokal użytkowy – co warto wiedzieć o podatkach?

Grunty, lokale czy budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w stawce określonej przez radę gminy na drodze uchwały. Przekonaj się także, kto zapłaci podatek od wynajmu lokalu użytkowego i kto zostanie nim obciążony, jeżeli zawarta została umowa użyczenia lokalu.

Podatek od lokalu użytkowego dla właściciela nieruchomości

Nieruchomości, które wykorzystuje się do prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Dotyczy to:

 • budynków – domów, magazynów, sklepów, garaży i innych,
 • części budynków oraz lokali – o przeznaczeniu usługowym, gospodarczym, mieszkaniowym i innym,
 • budowli i ich części – tuneli, składowisk odpadów, lotnisk, mostów i innych,
 • nieruchomości gruntowych.

Do opłacania podatku od nieruchomości za lokale użytkowe zobowiązani są:

 • właściciele nieruchomości,
 • posiadacze samoistni – osoby, które zarządzają nieruchomością, jednak nie posiadają prawa własności,
 • użytkownicy wieczyści – osoby, które posiadają czasowe prawo własności nieruchomości, określone przepisami umowy o użytkowaniu wieczystym,
 • posiadacze zależni – osoby, które uzyskały prawo do nieruchomości na drodze dzierżawy od Skarbu Państwa.
Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Kto jest zwolniony z podatku od lokalu użytkowego?

Prawo przewiduje szereg sytuacji, w których właściciel może zostać zwolniony z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Niestety, większość z nich znajduje zastosowanie jedynie w przypadku gruntów i budynków, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości jedynie wtedy, gdy:

 • budynek gospodarczy (lub jego część) wykorzystywany jest do prowadzenia działalności rolnej lub położony jest na gruncie rolnym;
 • budowla lub budynek zajęty jest przez grupę producentów rolnych (wpisaną do rejestru) i wykorzystuje się go jedynie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów, które zostały wytworzone przez członków grupy;
 • grunt, budowla lub budynek (bądź ich wydzielone części) stanowią własność spółdzielni rolników, prowadzącej działalność jako mikroprzedsiębiorstwo.
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Podatek od wynajmu lokalu użytkowego

Przedsiębiorca, który decyduje się na prowadzenie działalności w wynajętym lokalu użytkowym, zgodnie z prawem nie jest zobowiązany do tego, by płacić podatek od nieruchomości.

Najemca nie jest właścicielem nieruchomości ani nie zarządza nią na podstawie innych praw wskazanych w ustawie (np. użytkowania wieczystego czy dzierżawy od Skarbu Państwa), w związku z czym przepisy nie obligują go do opłacania podatku. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lokalu.

Zdarza się, że w umowie najmu zawarty jest zapis, który zobowiązuje najemcę do opłacania podatku za nieruchomość. Jest to jednak działanie niezgodne z prawem i takie postanowienie w żadnym wypadku nie jest wiążące dla najemcy. Wynika to z faktu, że przepisy podatkowe są bezwzględnie obowiązujące. Podmiot, który zobligowany jest do opłacania podatku, nie może przenieść obowiązku na inną osobę.

Umowa użyczenia lokalu użytkowego a podatek od nieruchomości

O użyczeniu lokalu możemy mówić wtedy, gdy zostanie on przekazany do użytku innej osoby, bez pobierania jakiejkolwiek opłaty za jego używanie. Umowa użyczenia może zostać zawarta na czas określony lub bezterminowo.

Podobnie jak w przypadku najmu, korzystanie z użyczenia lokalu nie jest okolicznością, która zobowiązuje biorącego do opłacania podatku od nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lokalu.

Wyjątek od powyżej reguły stanowi użyczenie lokalu od jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. W tej sytuacji biorący może zyskać status posiadacza zależnego, co stanowi podstawę do obciążenia go podatkiem od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Podatek od lokalu użytkowego – formalności

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem opłacania podatku od nieruchomości, zobowiązani są do złożenia:

 • Informacji IN-1 – dotyczy osób fizycznych, np. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Po złożeniu dokumentów we właściwym urzędzie należy odczekać na decyzję, w której przedstawiona zostanie kwota należnego podatku od nieruchomości.
 • Deklaracji DN-1 – dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych i spółek bez osobowości prawnej. Do deklaracji należy dołączyć załączniki ZDN-1 (informacje o przedmiotach, które podlegają opodatkowaniu) i ZDN-2 (informacje o przedmiotach, które są zwolnione z opodatkowania). Podatnicy składający deklarację DN-1 opłacają podatek według samodzielnie wyliczonej kwoty – nie otrzymują decyzji z urzędu, jak ma to miejsce w przypadku osób fizycznych.

Kiedy należy płacić podatek od nieruchomości? Zapamiętaj te terminy:

 • Osoby fizyczne opłacają podatek w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
 • Osoby prawne opłacają podatek w 12 równych ratach, do 15 dnia każdego miesiąca.

Jeżeli całkowita kwota należnego podatku od nieruchomości nie przekroczy 100 zł, powinna zostać opłacona jednorazowo – w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.