Zmiany podatkowe w Gdańsku w 2021 roku

Stawki podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości i środków transportowych w Gdańsku uległy zmianie. Sprawdź, ile zapłacisz w tym roku, jeśli jesteś podatnikiem któregoś z tych podatków.

Podatek od środków transportowych w Gdańsku – czy coś się zmieniło?

W 2021 roku wzrosły w Polsce maksymalne stawki podatku od środków transportowych. Górne granice kwotowe są większe o 3,9% niż maksymalne stawki z roku 2020 (ogłoszono to w oficjalnym Obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020). Mimo iż ustalono górne granice podatku, nie oznacza to, że w każdym miejscu w Polsce podatnicy zapłacą więcej. Decyzja o ostatecznych stawkach podatku zależy bowiem od gmin – ważne jest tylko, by stawki były wyższe niż stawki minimalne i niższe niż maksymalne. W Gdańsku wysokość opłat pozostała na tym samym poziomie, co w minionym roku. Jeśli chcesz upewnić się, ile i za jakie pojazdy musisz płacić, sprawdzisz to w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zmiany w podatku od nieruchomości w Gdańsku

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości także wzrosły o 3,9% w porównaniu do stawek z poprzedniego roku, ponieważ o tyle samo wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych 6 miesiącach 2020 roku (ogłoszono to w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 roku). Mimo iż ostateczne stawki podatku od nieruchomości są ustalane przez gminy (pod warunkiem, że nie są niższe niż stawki minimalne), to w Gdańsku stawki podatku od nieruchomości są takie same, jak ustalone maksymalne progi kwotowe i wynoszą odpowiednio:

 • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków),
 • dla gruntów znajdujących się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
 • dla pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,52 zł od 1 m² powierzchni;– 0,52 zł od 1 m² powierzchni,
 • dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni,
 • dla budynków mieszkalnych lub ich części – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budowli – 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Chcesz rozliczyć się szybko i wygodnie? Skorzystaj z Przyjaznych Deklaracji, a potem opłać podatek od nieruchomości w Gdańsku online.

Zmiany w podatku rolnym dla gruntów położonych na obszarze Gdańska

Podstawą do ustalania wysokości podatku rolnego jest powierzchnia gruntów oraz cena skupu żyta obliczana na podstawie średniej ceny za okres 11 kwartałów, poprzedzających ostatni kwartał roku podatkowego.

Stawki podatku oblicza się według następującego schematu:

 • równowartość pieniężna 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego, jeśli grunt jest gospodarstwem rolnym,
 • równowartość pieniężna 5 q żyta od 1 ha – dla pozostałych gruntów rolnych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, które poprzedzały ostatni kwartał 2020 wyniosła 58,55 zł za 1 dt. Oficjalne informacje na ten temat znajdziesz w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2020 roku. Na tej podstawie ustalono wysokość podatku rolnego na 2021 rok. Stawki przedstawiają się następująco:

 • 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta),
 • 292,75 zł od 1 ha pozostałych gruntów (równowartość 5 q żyta).

Dla porównania – stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2020 roku wynosiła 146,15 zł od ha przeliczeniowego, a w roku 2019 – 135,9 zł. Jak można zauważyć, z roku na rok stawki podatku rosną.

Jeśli chcesz w łatwy sposób dopełnić formalności podatkowych, skorzystaj z kalkulatorów Przyjaznych Deklaracji i opłać podatek rolny w Gdańsku przez Internet z Przyjaznymi Deklaracjami.

Zmiany w podatku leśnym dla gdańskich lasów

To, ile zapłacisz za grunt leśny, zależy m.in. od tego, czy znajduje się on na terenie rezerwatu przyrody lub parku narodowego, czy też nie. Jeśli las nie jest położony na obszarze rezerwatu lub parku narodowego, „podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi […] równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy” (zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym). Jeśli las jest położony na terenie rezerwatu przyrody lub parku narodowego, stawka podatku leśnego jest obniżana do 50%.

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2020 możemy przeczytać, że średnia cena sprzedaży drewna w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wynosiła 196,84 zł za 1 m3. Zgodnie z tymi obliczeniami ustalono, że stawki podatku leśnego na 2021 rok są następujące:

 • 43,3048 zł – za 1 ha lasu,
 • 21,6524 zł – za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Również za podatek leśny możesz rozliczyć się przez Internet. Wystarczy, że wypełnisz nasz formularz i opłacisz podatek leśny w Gdańsku online.