Zmiany w podatku leśnym 2022

Właściciele i użytkownicy lasów (z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna) podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym. W 2022 roku stawki podatku rosną. Wszystko przez wzrost średniej ceny sprzedaży drewna w ubiegłego roku. Sprawdź, ile zapłacisz w tym roku i czy możesz ubiegać się o zwolnienie z podatku.

Jak oblicza się podatek leśny?

Stawki podatku leśnego są inne dla lasów położonych na terenach rezerwatów przyrody lub parków narodowych, a inne dla lasów położonych na obszarach niepodlegających ochronie. Z ustawy z 30 października 2002 wynika, że:

 • Jeśli las nie jest położony na obszarze rezerwatu lub parku narodowego, podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi […] równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 • Jeśli obszar lasu zalicza się do terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego, stawka podatku leśnego jest obniżana do 50%.

W związku z tym oprócz terenów, na których położony jest las, dla obliczenia wysokości podatku rolnego kluczowa jest wysokość średniej ceny sprzedaży drewna. Jest ona ustalana na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w „Monitorze Polskim” – Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne!

Gminy mogą obniżać kwoty ustanowione jako podstawa obliczania podatku leśnego, ale wyłącznie w odniesieniu do terenów położonych na obszarach tych gmin.

Wyższy podatek leśny w 2022

20 października 2021 roku w Monitorze Polskim opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Zgodnie z jego zapisami cena ta wyniosła 212,26 zł za 1 m3. Wzrosła więc o 15,42 zł (z 196,84 zł w poprzednim roku).

Obliczone na podstawie ceny skupu drewna stawki podatku leśnego również są wyższe:

46,70 zł – podatek leśny od 1 hektara lasu (w 2021 roku stawka była równa 43,3 zł),

23,35 zł – podatek leśny od 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (w 2021 roku – 21,65 zł).

Porównaj! Stawki podatku leśnego w minionych latach

Stawki podatku w katach 2016-2021, podane za 1 hektar lasów wyniosły:

 • 2016 – 42,1894 zł oraz 21,0947 zł za lasy chronione
 • 2017 – 42,0222 zł oraz 21,0111 zł za lasy chronione,
 • 2018 – 43,3532 zł oraz 21,6766 zł za lasy chronione,
 • 2019 – 42,2356 zł oraz 21,1178 zł za lasy chronione,
 • 2020 – 42,7328 zł oraz 21,3664 zł za lasy chronione,
 • 2020 – 42,7328 zł oraz 21,3664 zł za lasy chronione,

Przypomnienie. ABC podatku leśnego

Kto płaci podatek leśny? Są do tego zobowiązane:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej;

które są także:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego.

Jakie są terminy płatności podatku rolnego?

Osoby fizyczne płacą podatek 4 razy w roku, w terminach:

 • do 15 marca
 • do 15 maja
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca.

Czy możesz nie płacić podatku leśnego?

Niektórzy podatnicy mogą być zwolnieni z płacenia podatku leśnego. Nie musisz płacić podatku, jeśli Twój las:

 • jest młody – ma mniej niż 40 lat,
 • został wpisany do rejestru zabytków,
 • jest położony na gruntach ekologicznych (w ewidencji gruntów i budynków został oznaczony jako E-ls).

Od podatku leśnego zwolnione są również m.in.:

 • publiczne i niepubliczne jednostki oświaty,
 • podmioty szkolnictwa wyższego,
 • instytuty naukowe i badawcze oraz pomocnicze jednostki naukowe PAN,
 • centra badawczo-naukowe,
 • Krajowy Zasób Nieruchomości,
 • zakłady pracy chronionej, jeśli wskaźnik zatrudnienia wynosi minimum 30% niewidomych lub z niepełnosprawnością umysłową,
 • zakłady aktywności zawodowej.

Pełen wykaz podatników uprawnionych do skorzystania ze zwolnień od podatku leśnego znajdziesz w artykule 7. ustawy o podatku leśnym.

Ważne!

Zwolnienia ustanowione przez gminę

Rada gminy, na drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż te wymienione w ustawie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej). Sprawdź, czy gmina, na której terenie znajduje się Twój las, wprowadziła dodatkowe zwolnienia z podatku leśnego.

Nawet jeśli obejmują Cię zwolnienia z podatku, i tak musisz złożyć w swoim Urzędzie odpowiednie dokumenty.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, składasz informację o gruntach IL-1, na podstawie której zostanie obliczona wysokość należnego podatku. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) muszą złożyć deklarację DL-1 i samodzielnie obliczyć wysokość podatku.

Do informacji oraz deklaracji należy dołączyć odpowiednie załączniki:

 • ZDL-1 lub ZIL-1 – służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu.
 • ZDL-2 lub ZIL-2 – służy do wykazania lasów zwolnionych z opodatkowania.
 • ZIL-3 – do wykazania danych pozostałych podatników (tylko dla osób fizycznych).

Aby przyspieszyć i ułatwić proces dopełniania formalności, skorzystać z elektronicznych formularzy Przyjaznych Deklaracji.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek leśny

Kliknij aby przejść do kalkulatora