Zmiany w podatku rolnym 2022

Podatnicy podatku rolnego, czyli właściciele gruntów sklasyfikowanych w ewidencji budynków i gruntów jako użytki rolne, zapłacą wyższy podatek w 2022 roku. Przyczyną jest wzrost cen skupu użyta obliczonych w 2021 roku. Sprawdź, o ile wzrastają stawki podatku rolnego i czy możesz skorzystać z ulg podatkowych.

Podatek rolny – sposób obliczania stawek

Podstawą obliczania wysokości podatku rolnego jest powierzchnia gruntów oraz cena skupu żyta, obliczana na podstawie średniej ceny z 11 kwartałów poprzedzających ostatni kwartał roku podatkowego. Stawki są też uzależnione od rodzaju gruntów – inny podatek zapłacisz, jeśli jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego, a inny, jeśli posiadasz inny grunt.

Stawki podatku rolnego ustala się w następujący sposób:

  • Dla gruntu będącego gospodarstwem rolnym – stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta liczoną od 1 hektara przeliczeniowego.
  • Dla pozostałych gruntów, które podlegają podatkowi rolnemu, ale nie są gospodarstwami rolnymi – stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta liczoną od 1 hektara przeliczeniowego.

Przypomnienie – ABC podatku rolnego

Co podlega opodatkowaniu? Przedmiotem opodatkowania są użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż rolnicza. O tym, czy grunt może być uznany za gospodarstwo rolne, decyduje norma obszarowa gruntów, które nie muszą stanowić fizycznie zorganizowanej całości – łączy je natomiast osoba podatnika.

Kto płaci podatek rolny? Podatnikami są:

  • właściciele,
  • posiadacze samoistni,
  • użytkownicy wieczyści,
  • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego,1
  • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kiedy opłaca się podatek rolny? Podatnicy opłacają podatek w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Opłat można dokonywać przelewem na rachunek organu podatkowego, gotówką w kasie, a w przypadku osób fizycznych pobór podatku może nastąpić również w drodze inkasa.

Przypomnienie – ABC podatku rolnego

Z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynika, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, które poprzedzały ostatni kwartał 2021 roku wyniosła 61,48 zł za 1 dt (decytona, wcześniej kwintal). Na podstawie tych obliczeń ustalono wysokość podatku rolnego na 2022 rok:

  • **153,70 zł ** od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta),
  • 307,4 zł od 1 ha pozostałych gruntów (równowartość 5 q żywa).

Dla porównania średnia cena skupu żyta na ubiegły rok została obliczona na kwotę 58,55 zł za 1 dt. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2021 wynosiła 146,38 zł od ha przeliczeniowego, w 2020 – 146,15 zł, a w 2019 – 135,9 zł. Wysokość podatków od kilku lat stale rośnie.

Warto wiedzieć! Gospodarstwo rolne w świetle prawa

Za gospodarstwo rolne uważa się grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, które są własnością lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej (także spółki nieposiadającej osobowości prawnej).

Czy można płacić mniej?

Część podatników podatku rolnego może korzystać z ulg podatkowych. Sprawdź, czy obowiązują także Ciebie:

Ulga inwestycyjna – połączona z budową lub modernizacją budynków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Wysokość ulgi to maksymalnie 25% należnego podatku.

Ulga dla terenów zaklasyfikowanych jako górskie i podgórskie – może obniżyć podatek o maksymalnie 30%.

Ulga klęskowa – przyznaje się ją po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej.

Poza tym ze zwolnień podatkowych mogą korzystać m.in. właściciele użytków rolnych klasy V, VI i VIz, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, a także gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego.

Dokładny opis zwolnień i ulg od podatku rolnego znajdziesz w Rozdziale 4 ustawy o podatku rolnym.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora