Zmiany podatkowe we Wrocławiu w 2021 roku

W 2021 roku uległy zmianom stawki podatku od nieruchomości, środków transportowych, podatku rolnego i leśnego. Sprawdź, ile teraz będziesz płacić, jeśli jesteś Wrocławskim podatnikiem któregoś z tych podatków.

Zmiany w podatku transportowym dla środków zarejestrowanych we Wrocławiu

W 2021 zmieniły się maksymalne i minimalne stawki podatku od środków transportowych. Górne granice kwotowe wzrastają o 3,9% w stosunku do kwot z 2020 roku. W obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 ustalono maksymalne stawki podatku od środków transportowych. Gminy mogą natomiast ustalać stawki na niższym poziomie (o ile nie są mniejsze niż ustalone przez Ministerstwo Finansów stawki minimalne).

We Wrocławiu stawki podatku transportowego są następujące:

 • Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  • powyżej 3,5 tony i do 5,5 tony włącznie – 672 zł i 336 zł dla pojazdów spełniających normę EURO V lub wyższą (ustalona maksymalna kwota to 880,77 zł),
  • powyżej 5,5 do 9 ton włącznie – 1080 zł i 540 zł dla pojazdów spełniających normę EURO V lub wyższą (ustalona maksymalna stawka to 1469,31 zł),
  • powyżej 9, ale poniżej 12 ton – 1344 zł i 672 zł dla pojazdów spełniających normę EURO V lub wyższą (stawka maksymalna – 1763,16 zł),
  • dla samochodów ciężarowych z DMC równą lub wyższą niż 12 ton – stawki uzależnione są od liczby osi oraz rodzaju zawieszenia i wynoszą od 1884 zł (dla pojazdów z 2 osiami i o DMC minimum 12 ton) do 2676 zł (dla pojazdów z 4 osiami lub więcej, o DMC minimum 29 ton). Maksymalna stawka ustalona w obwieszczeniu Ministra to 3364,56 zł.
 • Dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą bądź naczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej 3,5 tony i niższej niż 12 ton – 1560 zł i 780 zł dla pojazdów spełniających normę EURO V lub wyższą (maksymalna stawka – 2056,99 zł).
 • Dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą bądź naczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki wynoszą od 1884 zł (dla pojazdu z 2 osiami i poniżej 25 ton) do 2772 zł (dla pojazdów z 3 lub więcej osiami i minimum 40 ton). Maksymalne stawki ustalone w Obwieszeniu Ministra to 2600,58 zł (do 36 ton włącznie) i 3364,45 zł (powyżej 36 ton).
 • Dla przyczep lub naczep o DMC łącznie z pojazdem silnikowym od 7 do 12 ton (z wyjątkiem pojazdów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1152 zł (stawka maksymalna to 1763,16 zł).
 • Dla przyczep lub naczep, których DMC łącznie z pojazdem silnikowym jest równa lub wyższa niż 12 ton (z wyjątkiem pojazdów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki wynoszą od 1296 zł (dla pojazdów z 2 osiami, poniżej 12 ton) do 1992 zł (dla pojazdów z minimum 3 osiami, powyżej 36 ton). Maksymalne stawki z obwieszczenia Ministra to 2056,99 zł (do 36 ton włącznie) i 2600,58 zł (powyżej 36 ton).
 • Dla autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia (wyłączając miejsce kierowcy):
  • poniżej 22 miejsc – 1560 zł i 780 zł dla pojazdów spełniających normę EURO V lub wyższą (stawka maksymalna 2081,69 zł),
  • 22 miejsca lub więcej – 1992 zł i 996 zł dla pojazdów spełniających normę EURO V lub wyższą (stawka maksymalna to 2632,17 zł).

Opłać podatek od środków transportowych we Wrocławiu szybko i wygodnie dzięki Przyjaznym Deklaracjom.

Zmiany w podatku od nieruchomości we Wrocławiu

Podobnie jak w przypadku podatku transportowego o 3,9% wzrosły też ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych 6 miesiącach 2020 roku (możesz zapoznać się z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 roku). Ten wskaźnik ma wpływ na maksymalne stawki kwotowe podatku od nieruchomości w roku 2021, które także zwiększyły się o 3,9%. I tak samo jak w przypadku podatku od środków transportowych, tak i ostateczne stawki podatku od nieruchomości są ustalane przez gminy (pod warunkiem, że nie będą niższe niż stawki minimalne). We Wrocławiu jednak ustalone przez Radę Miejską stawki podatku są w większości takie same jak stawki maksymalne ustalone przez Ministerstwo:

https://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXI/790/20

 • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków),
 • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych na terenach osiedli mieszkaniowych i oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, zapewniających dostęp do budynków mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m² powierzchni,
 • dla gruntów znajdujących się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
 • dla pozostałych gruntów, także zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
 • dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 roku o rewitalizacji) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni,
 • dla budynków mieszkalnych lub ich części – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla pozostałych budynków lub ich części, także zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • dla dróg wewnętrznych lub ich części położonych na terenach osiedli mieszkaniowych, na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” – 0,01% wartości dróg.

Dopełnij wszelkich formalności i opłać podatek od nieruchomości we Wrocławiu szybko i wygodnie.

Zmiany w podatku rolnym dla gruntów położonych na obszarze Wrocławia

Podstawą obliczania wysokości podatku rolnego są:

 • powierzchnia gruntów oraz
 • cena skupu żyta obliczana na podstawie średniej ceny za okres 11 kwartałów, poprzedzających ostatni kwartał roku podatkowego.

Stawki podatku oblicza się w sposób następujący:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego,
 • dla pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężna 5 q żyta od 1 ha.

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2020 roku (w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021) podano, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, które poprzedzały ostatni kwartał 2020 wyniosła 58,55 zł za 1 dt (decytonę). Na podstawie tej ceny ustalono wysokość podatku rolnego na 2021 rok:

 • 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta),
 • 292,75 zł od 1 ha pozostałych gruntów (równowartość 5 q żywa)

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2020 roku wynosiła 146,15 zł od ha przeliczeniowego, a w 2019 – 135,9 zł.

Rozlicz się z podatku rolnego bezpiecznie, szybko i wygodnie – opłać podatek rolny we Wrocławiu z Przyjaznymi Deklaracjami.

Zmiany w podatku leśnym dla wrocławskich lasów

Stawki podatku leśnego są inne dla lasów położonych na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody, i inne dla lasów położonych na pozostałych terenach. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 roku:

 • jeśli las nie jest położony na obszarze rezerwatu lub parku narodowego, „podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi […] równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy”,
 • jeśli las jest położony na terenie rezerwatu przyrody lub parku narodowego, stawka podatku leśnego jest obniżana o 50%.

Z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2020 wynika, że średnia cena sprzedaży drewna w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wynosiła 196,84 zł za 1 m3. Na tej podstawie ustalono następujące stawki podatku leśnego na 2021 rok:

 • 43,3048 zł – za 1 ha lasu,
 • 21,6524 zł – za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Również za podatek leśny możesz rozliczyć się przy pomocy Przyjaznych Deklaracji. Wypełnij prosty w obsłudze formularz i opłać podatek leśny we Wrocławiu.